Įgyvendintas Caritas institucinių gebėjimų stiprinimo projektas: nuo savanorystės iššūkių iki bendradarbiavimo perspektyvų

2022 m. birželio – gruodžio mėnesiais Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendino projektą „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“, kurio tikslas sustiprinti organizacijos gebėjimus organizuojant bei vykdant savanoriškos veiklos, socialinių paslaugų plėtrą ir pagerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Projekto laikotarpiu buvo įgyvendinti net 25 mokymai, seminarai, konsultacijos, kurie buvo skirti Caritas programų, arkivyskupijos dekanatų ir parapijų darbuotojams, savanoriams. Visuose šiuose susitikimuose dalyvavo 295 dalyviai. Mokymai buvo organizuojami atsižvelgiant į darbuotojų poreikius. Dekanatų ir parapijų darbuotojams, savanoriams aktualiausios temos buvo išklausymo tarnystė, naujų savanorių pakvietimo, motyvavimo, palaikymo aspektai, ypač svarbu jaunimo pritraukimas į Caritas veiklas. Savo patirtimi ir žiniomis dalijosi kompetentingi lektoriai: Neringa Kurapkaitienė, Rita Škriadaitė-Vrubliauskė, Birutė Daugėlienė, ses. Jolita Matulaitytė.

Kauno ark. Caritas programų vadovai ir administracija daugiau dėmesio skyrė komandos formavimo, projektų rengimo, profesinio perdegimo aspektams. Įgyvendinti mokymai: „Konfliktai komandoje – kaip padėtų juos spręsti komandos formavimas?“, „Komandinis darbas: kaip išlikti ir augti?“, „Profesinis perdegimas: iš dykumos į oazę“, „Projektų rengimas ir įgyvendinimas“ bei kt. Mokymus vedė lektoriai: Gedas Malinauskas, Laima Abromaitienė, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Milita Žičkutė-Lindžienė.

Atsižvelgiant į projekto veiklas Kauno, Jurbarko, Ukmergės, Raseinių ir Kėdainių savivaldybėse buvo organizuojami apskritojo stalo susitikimai. Juose Kauno ark. Caritas atstovai dalijosi patirtimi ir pristatė vykdomas programas teikiant socialines paslaugas ir pagalbą socialinėje atskirtyje esantiems asmenims. Susitikimuose buvo diskutuojama apie ateities perspektyvas ir bendradarbiavimo galimybes socialinių paslaugų srityse. Savivaldybės atstovai įvardijo sritis, kuriose būtų tikslinga bendradarbiauti, pvz.: pagalbos teikimas iš įkalinimo įstaigų grįžtantiems asmenims, dienos užimtumo paslaugos laikino apgyvendinimo namų gyventojams, vietos bendruomenių stiprinimo iniciatyvos.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Caritas

Projekto partneris: Kauno arkivyskupijos Caritas

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos