Įgyvendinami projektai ir paslaugos

PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA
2023-05-01 iki 2024-05-31

9.1. Veikla, skirta spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas.

Veiklos tikslas: palengvinti paauglių adaptacijos ir socializacijos procesus, sumažinti jų psichoemocinę įtampą, pagerinti paauglių ir jų šeimos tarpusavio santykius.
Veiklos tikslinė grupė: asmenys, atvykę iš Ukrainos (suaugę ir paaugliai).
Veiklos priemonės:
šeimos konsultacijos;
– individualios psichologo konsultacijos;
– korekciniai ir lavinamieji grupiniai užsiėmimai;
– kvapų ir garso terapija bei relaksacija.

Veiklos vykdymo vieta: Vaiko gerovės institutas, Jonavos g. 14, Kaunas.

Atsakinga veiklos vykdytoja – Natalia Poda, tel. nr.: +370 643 13803; natasha.akritova@gmail.com

9.2. Veikla, skirta moterims ir mergaitėms įgalinti.

Veiklos tikslas: ugdyti ukrainiečių verslumo kompetencijas, skatinti jų savarankiškumą ir įgalinti jas įsitraukti į darbo rinką, sukuriant bendrus produktus ir parduodant juos naujai sukurtoje elektroninėje parduotuvėje.

Veiklos tikslinė grupė: ukrainietės, atvykę iš Ukrainos (moterys ir mergaitės).

Veiklos priemonės:

 • verslumo kompetencijas ugdantys seminarai;
 • kulinarinių gaminių gamyba;
 • elektroninės parduotuvės sukūrimas ir jos veiklos administravimas.

Veiklos vykdymo vieta: Senamiesčio vaikų dienos centras, Jonavos g. 14, Kaunas.

Atsakingas veiklos vykdytojas – Tomas Sabaliauskas, tel. nr.: +370 633 42112; senamiesciovdc@gmail.com

9.8. Veikla, skirta vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant užmegzti socialinį ryšį su užsieniečiais, sporto ir sveikatinimo veikla, užsieniečių įtraukimas į savanorystės veiklas, mentorystės bendruomenėje programos.

Veiklos tikslas: sutelkti vietos bendruomenės lietuvių šeimas ir pabėgėlius iš Ukrainos bendroms savitarpio pasitikėjimą stiprinančioms, švietėjiškoms, kultūrinėms ir sportinėms veikloms.

Veiklos tikslinė grupė: asmenys, atvykę iš Ukrainos (suaugę ir vaikai).

Veiklos priemonės:

 • užsieniečių pakvietimas savanorystei ir lietuvių savanorių įgalinimas mentorystei;
 • savanorystė Kauno arkivyskupijos Caritas ukrainiečių konsultavimo centre;
 • lietuvių ir ukrainiečių etnografinės kūrybos (dainų, šokių, žaidimų) vakaras;
 • teminiai užsiėmimai sveikai gyvensenai skatinti;
 • lietuvių ir užsieniečių šeimų sportinės varžybos;
 • žygiai pažintiniais takais aplink Kauną;
 • ekskursija po Kauno miestą su profesionaliu gidu, muziejų lankymas;
 • lietuvių ir ukrainiečių tautinių patiekalų edukacijos;
 • Tarptautinės savanorystės dienos šventė.

Veiklos vykdymo vieta: Kauno miestas.

Atsakinga veiklos vykdytoja – Ksenia Nikolska, tel. nr.: +370 675 79078; studio100.kiev@gmail.com

Kauno arkivyskupijos Caritas projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinio ,,Prisidėti prie savivaldybės lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinamas Kauno miesto savivaldybėje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projektą finansuoja projektą „Asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija“ (2024 – 2026 m.). 

Projekto tikslas – teikti socialinės integracijos paslaugas iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims, vadovaujantis Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašu, siekiant jų sėkmingos reintegracijos į visuomenę. Projekto įgyvendinimo laikotarpyje socialines paslaugas gaus ne mažiau kaip 300 asmenų.

Kėdainių r. savivaldybė remia programą „Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija“ (2024 – 2026 m.).

Projekto tikslas – teikti kompleksines socialinės integracijos paslaugas asmenims iš Kėdainių rajono savivaldybės, kurie šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę ir kuriems iki bausmės pabaigos, arba lygtinio paleidimo, liko nedaugiau negu 12 mėnesių, kurie po bausmės atlikimo arba lygtinio paleidimo atveju grįžta į Kėdainių rajono savivaldybę, siekiant jų sėkmingos reintegracijos į visuomenę. Projekto įgyvendinimo laikotarpyje socialines paslaugas gaus ne mažiau kaip 126 asmenys.

Kauno r. savivaldybė projektą finansuoja projektą  „Nuteistųjų socialinė integracija“ (2024 m.).

Projekto tikslas – teikti socialinės integracijos paslaugas iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims, vadovaujantis Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašu, siekiant jų sėkmingos reintegracijos į visuomenę. Projekto įgyvendinimo laikotarpyje socialines paslaugas gaus ne mažiau kaip 70 asmenys gyvenantys Kauno r. sav.

Kauno miesto savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų – socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos (toliau – Paslauga) teikimas asmenims (šeimoms), vadovaujantis Paslaugos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir (ar) pagal teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą Paslaugos poreikį.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

2023 m. – 2025 m. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai.

Tikslas: didinti neįgalių asmenų socialinę integraciją į visuomenę, ugdyti, palaikyti ir atkurti neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, meninių gebėjimų lavinimą.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos gavėjai:
1. Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai);
2. Vaikams su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Teikiamos paslaugos:
Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:
1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:
1. Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
2. Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
3. Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
4. Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.


Įgyvendinti projektai

Kauno arkivyskupijos Caritas institucinis stiprinimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 07 01 – 2023 12 31

Projektas skirtas organizacijos instituciniam stiprinimui per darbuotojų ir savanorių ugdymą (mokymus, seminarus, supervizijas), per finansinio skaidrumo didinimą (auditas) ir sklandesnę viešąją komunikaciją.

Projekto tikslas – stiprinti Kauno arkivyskupijos Caritas institucinį veikimą ir bendruomeninę socialinę veiklą regionuose.

Numatytos projekto veiklos:

 1. Darbuotojų įgūdžių tobulinimas;
  – Siekiant didesnio komandos narių pažinimo ir sutelktumo numatoma organizuoti praktinius patirtinius mokymus, supervizijas.
 1. Savanorių kompetencijų kėlimas;
  – Siekiant suteikti papildomų žinių, atnaujinant turimas, numatoma organizuoti seminarus regionuose (Kėdainiuose, Ukmergėje, Raseiniuose, Jurbarke, Jonavoje, Kaune, Kauno r.) atsižvelgiant į konkrečius bendruomenių poreikius.
 1. Socialinės veiklos strategija regionuose;
  – Raseinių, Ukmergės ir Kauno r. regionuose kurti Caritas veiklos organizavimo strategijas. Numatyta sukurti veikimo strategijas atsižvelgiant į konkrečios teritorijos unikalumą, savitumą ir konkretų veikimo planą ateinantiems metams.
 1. Savanorių paieška ir palaikymas;
  – Numatoma regionuose (Raseiniuose, Ukmergėje ir Kauno r.) į veiklas pritraukti naujų savanorių per susitikimus su įvairiomis bendruomenėmis. Vietos veiklų koordinatoriai įgyvendins savanorių palydėjimą ir palaikymą.
 1. Susitikimai su savivaldybių institucijų atstovais;
  – Regionuose (Ukmergėje, Raseiniuose ir Kauno r.) bus organizuojami susitikimai su savivaldybės atstovais. Tikslas – prisistatyti kaip socialiniam veikėjui bei aptarti galimas bendradarbiavimo kryptis ir sąlygas.
 1. Naujienlaiškiai;
  – Regionuose (Kėdainiuose, Ukmergėje, Raseiniuose, Jurbarke, Jonavoje, Kaune, Kauno r.) bus išleisti naujienlaiškiai apie organizaciją ir konkrečiame regione įgyvendinamas veiklas, pateikiama informacija apie galimybę gauti pagalbą ir įsitraukti į savanorišką veiklą.
 1. Finansinis auditas;
  – Bus atliekamas organizacijos finansinis auditas už 2022 metus.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto biudžetas 19,999 Eur.

Projektas
PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA
2023-05-01 iki 2023-11-30

 1. Veikla, skirta spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip at kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas.
  Veiklos tikslinė grupė: suaugę asmenys, migracijos metu patyrę stresą.

  Veiklos priemonės:
  1) grupiniai praktiniai seminarai šiomis temomis: adaptacija naujoje vietoje ir jos palengvinimo būdai; streso psichologija ir jo įveikimo būdai; gyvenimiškojo atsparumo formavimas ir naujų išteklių psichoemocinei būklei gerinti paieška; trauma, trauminė patirtis ir kaip išgyventi bei pagerinti savo būklę; rūpinimasis savimi ir artimaisiais karo metu;
  2) individualios psichologo konsultacijos.

 2. Veikla, skirta nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai.
  Veiklos tikslinė grupė: asmenys, atvykę iš Ukrainos, Carito savanoriai ir darbuotojai.

  Veiklos priemonės: grupiniai šviečiamieji seminarai šiomis temomis: darbo teisė ir darbo santykius reguliuojantys įstatymai; prekyba žmonėmis ir nelegalus darbas; priklausomybių psichotropinėms medžiagoms rizika ir prevencija.

Projekto veiklų koordinatorė – Kėdainių dekanato Carito koordinatorė Lina Zakaravičienė, mob. tel.: +370 612 60595, el. p.: kedainiucaritas@gmail.com .

Projekto veiklų įgyvendinimo vieta – Šv. Juozapo parapijos Carito patalpos (Radvilos g. 10, Kėdainai).

Kauno arkivyskupijos Caritas projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinio ,,Prisidėti prie savivaldybės lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybėje.

Projektas
„5PN: paleidimui paruošiamos paslaugos pataisos ir pusiaukelės namuose“
2023-01 iki 2023-12

Projektas yra orientuotas į užimtumo didinimą teistiems asmenims, nes atpažinta problema – per menkas teistų asmenų užimtumas pataisos įstaigose ir stinga pozityvaus laiko praleidimo būdų, kuris leistų ugdytis ir tobulėti.

Bendradarbiaujant 5 organizacijoms (Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Kauno arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Aš esu“, VšĮ „Juoda Avis“ ir VšĮ „Prirašytos rankos“) projekto metu bus įgyvendinamos kompleksinės įvairių sričių veiklos, kuriomis siekiama ugdyti nuteistųjų socialinius įgūdžius ir keisti jų nusistovėjusias nuostatas. Atliepiant į numatytą projekto tikslą suburta įvairių socialinės srities specialistų komanda, kuri įvairiais metodais ir priemonėmis kurs santykį su teistu asmeniu, siekiant pokyčio jo gyvenime. Veiklos yra orientuotos į tam tikrų žinių suteikimą ir supažindinimą su galimybėmis (teisinėje, šeimos santykių, priklausomybės, kompiuterinio raštingumo, finansinio raštingumo ir kt. srityse) bei nuostatas keičiančias ir savęs pažinimo skatinančias veiklas (per patyriminį ugdymąsi ir savo emocinio intelekto ugdymą, priklausomybės atpažinimo ir kt.).

Projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas teistiems asmenims Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje ir Vilniaus pataisos namuose, paruošiant juos sėkmingai reintegracijai į visuomenę po bausmės atlikimo.

Projekto uždaviniai:
1. Ugdyti teistų asmenų socialinius įgūdžius, organizuojant mokymus;
2. Teikti pagalbą priklausomybę turintiems teistiems asmenims;
3. Teikti psichologinę, teisinę, socialinę pagalbą teistiems asmenims.

Projekto vykdytojas: Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Projekto partneriai: Kauno arkivyskupijos Caritas, VšĮ „Aš esu“, VšĮ „Juoda Avis“ ir VšĮ „Prirašytos rankos“.

Projekto vykdymo vietos: Vilniaus pataisos namai ir Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija.

Finansuojama iš Kalėjimų departamento įgyvendinamos Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“.

Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link (K2–O4–PK–V–087)

Projekto įgyvendinimo pradžia 2022-06-01, pabaiga 2023-11-30

Finansuoja Aktyvių piliečių fondas

Eilę metų Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal didžiausią nuteistųjų skaičių tenkantį 100 000 gyventojų – 254, t. y. apie 2,5 karto daugiau už ES vidurkį. Teisingumo ministerijos duomenimis 62 proc. bausmę atliekančių asmenų ją atlieka pakartotinai.

Nuteistųjų integraciją tyrinėjantys mokslininkai bei Caritas darbo praktika su nuteistaisiais atskleidė, kad nuteistųjų asmenų ryšiai su artimaisiais – vienas svarbiausių veiksnių, padedančių pasiruošti išėjimui į laisvę ir sulaikančių nuo nusikalstamo elgesio. Svarbu, kad artimieji būtų sustiprinti šiame procese, nes patiria įkalinimo padarinius (psichologinis emocinis krūvis, šeimos santykių krizės, finansiniai sunkumai, visuomenės stigmatizuojantis požiūris, atsiskyrimas).

Projekto tikslas – teikti pagalbą, kaip naują paslaugą Lietuvoje, nuteistųjų artimiesiems, aktualizuojant problematiką ir skleidžiant informaciją bei parengiant metodines darbo su pažeidžiama grupe gaires, kaip vienam iš svarbiausių nuteistųjų sėkmingos resocializacijos veiksnių.

Projekto tikslinės grupėsįkalintų asmenų artimieji iš Kauno miesto, Kauno rajono ir regionų – Kėdainių, Jonavos, Raseinių, Jurbarko, Ukmergės – iš Vilniaus ir Druskininkų miestų, Trakų, Varėnos ir Ignalinos rajonų. Siekiant padėti nuteistųjų artimiesiems labai svarbu, kad jie galėtų gauti reikiamą pagalbą savo aplinkoje, dėl šios priežasties matome poreikį jautrinti ir informuoti bendruomenes kuriant pagalbos tinklą. Taip pat parengti specialistus darbui su šia pažeidžiama grupe.

Projektas orientuotas geriau pažinti Lietuvoje „neatrastą“, pažeidžiamų asmenų grupę – nuteistųjų artimuosius, tokiu būdu atitinka APF programos 4 poveikio srities tikslą, nes skatina įtrauktį ir įgalinimą pažeidžiamos grupės bei kuria naujas paslaugas. Bus pasitelkti dalyvavimu grindžiamos advokacijos metodai ir informuotumo didinimas, siekiant geriau pažinti pažeidžiamą grupę, suprasti jos poreikius, paskatinti jų pripažinimą bei teikti tuos poreikius atliepiančias naujas paslaugas.

Rezultatai:
• Informacinės platformos nuteistųjų artimiesiems sukūrimas.
• Sukurta nauja paslauga – tikslinės pagalbos teikimas nuteistųjų artimiesiems atliepiant jų poreikius ir siekiant įgalinimo (konsultuota 180 asmenų).
• Bus informuota, sutelkta, aktyvinta ir įtraukta 21 regioninė bendruomenė.
• Bus inicijuotos 3 nuteistųjų artimųjų savipagalbos grupės su palydėjimu (įtraukti 18 artimųjų).
• Metodinių gairių parengimas darbui su nuteistųjų artimaisiais ir mokymai dirbantiems specialistams (apie 80 specialistų).
• Komandos įgyvendinančios projektą gebėjimų sustiprinimas ir srities tinklinimas (2 tarptautiniai mokymai; NVO gerosios patirties ir informacijos dalijimosi susitikimas).

Projekto partneris – Vilniaus arkivyskupijos Caritas.

Kauno arkivyskupijos Caritas kartu su Europos socialinio fondo agentūra pradeda įgyvendinti projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinę idėją „Bendradarbiavimu grįstas įsidarbinimas“, kurios tikslas per nuoseklią veiklų programą, padėti socialinę atskirtį patiriančiomis grupėms integruotis į darbo rinką.

Projektinės idėjos tikslinės grupės – benamystę patiriantys asmenys, ilgalaikiai bedarbiai, vienišos mamos.

Projektinė idėja, bus vykdoma etapais, pirmiausia orientuojamasi į kontaktą ir socialinių problemų atpažinimą, tada reikalingų socialinių įgūdžių lavinimą ir siekimą, kad asmuo „išjudėtų“ iš savo esamos situacijos ir įsitrauktų į bendras veiklas. Paskutiniu etapu, siekiama įtvirtinti galimą pokytį ir palaikyti tame pokyčio etape. Projekto metu, bus teikiamos socialinio darbuotojo, psichologo ir užimtumo specialisto konsultacijos.

Projekto etapai:

1 etapas – Socialinis kontaktas ir konsultavimas
• Socialinio darbuotojo konsultacijos;
• Darbas su motyvacijos didinimu, poreikių atpažinimas;
• Psichologo konsultacijos (pagal poreikį).

2 etapas – Socialinių įgūdžių lavinimas
• Siekimas įveiklinti ir įtraukti į visuomeninį gyvenimą;
• Patirtinis mokymasis;
• Grupiniai užsiėmimai.

3 etapas – Pokyčio siekimas ir įvirtinimas
• Pagalba kuriant CV, skelbimų paieškose, skambinant dėl darbo;
• Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir palaikymas Raseinių regione;
• Darbas su darbdaviais;
• Palydėjimas įsidarbinant;
• Palaikymas įsidarbinus.

Projekto trukmė:
2022-07-01 iki 2023-03-31

Projekto vykdymo vieta:
Raseinių savivaldybė

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų, projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“

Projektas
„MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje“
2022-05 iki 2022-12

Projekto tikslas: vyresnio amžiaus žmonių gebėjimų stiprinimas informacinių technologijų srityje įtraukiant jaunimą.

Projekto uždaviniai:
1. Skatinti vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą į informacinių technologijų srities mokymus.
2. Atpažinti vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir sudaryti juos atliepiančią mokymų medžiagą.
3. Parengti ir konsultuoti jaunus žmones, kad jie galėtų mokyti vyresnio amžiaus žmones.
4. Vykdyti ir organizuoti bendras jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių veiklas, ugdant gebėjimus informacinių technologijų srityje

Projekto tikslinės grupės:
1. Vyresnio amžiaus žmonės (60 ir daugiau metų amžiaus).
2. Regionuose gyvenantis jaunimas (16-35 metų amžiaus).

Projekto vykdymo vietos:
Jurbarkas, Kėdainiai, Ukmergė, Šakiai, Marijampolė, Alytus, Lazdijai.

Projekto vykdytojas:
Lietuvos Caritas

Projekto Partneriai:
Kauno arkivyskupijos Caritas ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto biudžetas 39,992 Eur.

Projektas

Asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, socialinė integracija

Projekto tikslas: Planingas ir individualus paleidžiamų į laisvę asmenų rengimas gyvenimui laisvėje, siekiant sėkmingos jų integracijos į visuomenę, mažinant pakartotino nusikalstamumo galimybę.

Projekto pradžia: 2021-03-01
Projekto pabaiga: 2023-12-31

Uždaviniai:
1. Paruošti iš pataisos įstaigų paleidžiamus asmenis išėjimui į laisvę, suteikiant individualią socialinę ir teisinę pagalbą.
2. Teikti tęstinę socialinę ir teisinę pagalbą iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims.
3. Pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą, suteikiant palydėjimo paslaugą paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims.
4. Pagerinti paleistų asmenų įgūdžius gyventi nenusikalstant, suteikiant psichologinę pagalbą ir priklausomybės ligų konsultanto paslaugas.
5. Sustiprinti darbuotojų, dirbančių su tiksline grupe, kompetenciją ir įgūdžius.
6. Šviesti, jautrinti visuomenę nuteistųjų atžvilgiu.
7. Skatinti aktyvesnį savivaldybių įsitraukimą į pagalbos proceso teikimą.

Veiklos vykdomos Vilniaus mieste ir rajone, Kauno mieste ir rajone, Kėdainių, Raseinių, Jonavos, Druskininkų, Anykščių ir Kaišiadorių rajonuose, Alytaus mieste bei Panevėžio mieste.

Finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projektas

“PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką”
Nr. 08.3.1 – ESFA – K – 413 – 01 – 0051
Projekto tikslas – padėti socialinę atskirtį išgyvenantiems asmenims integruotis į darbo rinką
Projektas įgyvendinamas 2018-2022 m.
Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų
Kuriame Lietuvos ateitį
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
www.esinvesticijos.lt

Projekto kodas: 192066334
Projekto pareiškėjas-vykdytojas: Lietuvos Caritas
Projekto partneris-tiesioginių veiklų vykdytojas: Kauno arkivyskupijos Caritas

2018 – 2022 m. Lietuvos Caritas kartu su Kauno arkivyskupijos Caritu įgyvendins Europos sąjungos projektą, pavadinimu „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“. Šis projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  Projekto metu bus dirbama su socialinę atskirtį išgyvenančiomis grupėmis, per nuoseklią veiklų  programą, padedant joms integruotis į darbo rinką. Nedarbo problema yra kompleksinė, apimanti ne tik asmens darbo patirties ar socialinių įgūdžių stoką, bet dažnai tai susiję ir su psichologinėmis  traumomis, patirtomis praeityje, todėl projekto metu bandoma atliepti į visus šiuos poreikius. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį, kiekvienas projekte dalyvaujantis asmuo galės dalyvauti  9 mėnesius trunkančioje veiklų programoje.

Veiklas vykdys socialiniai darbuotojai, psichologai ir užimtumo specialistai.

Projekto programą sudarys šios veiklos:
1. Asmens poreikių vertinimas;
2. Individualus motyvavimas;
3. Grupinis motyvavimas;
4. Individualus socialinis konsultavimas;
5. Soc. įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
6. Individualus socialinis įgūdžių ugdymas;
7. Socialinis įgūdžių ugdymas per savanorystę;
8. Psichologinė pagalba;
9. Profesinis orientavimas;
10. Individualus profesinis orientavimas;
11. Darbdavių lankymas;
12. Bendrųjų gebėjimų ugdymas;
13. Anglų kalbos kursai;
14. Skaitmeninio raštingumo kursai;
15. Tarpininkavimas įsidarbinant ir  palydėjimas jau įsidarbinus.

Pagalba bus teikiama ne tik Kauno ar Kauno rajono gyventojams, bet taip pat ir Kėdainių, Jonavos, Raseinių miestų  gyventojams, veiklos vyks nurodytų miestų Caritas padaliniuose. Taip pat  numatyta galimybė kompensuoti kelionės išlaidas.

Socialinę atskirtį išgyvenančios grupės, su kuriomis bus dirbama:
Neįgalieji, sergantys epilepsija,
Benamystę išgyvenantys asmenys;
Asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų;
Asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu;
Socialinės pašalpos gavėjai;
Socialinės rizikos šeimos.

Norinčius gauti daugiau informacijos apie vykdomą projektą arba dalyvauti projekte kviečiame susisiekti su projekto koordinatore:
Inga Pastorastė
Mob. tel. +370 607 31126
El. paštas: caritas.priimk@gmail.com

Projekto metu buvo sukurta ir platinama brošiūra, kviečianti socialiai pažeidžiamas grupes gauti pagalbą integruojantis į darbo rinką. Ją galite peržiūrėti svetainėje: https://www.caritas.lt/news/priimk-integrali-pagalba-asmenims-integruojantis-i-darbo-rinka
 

2019 m.

Projektas

Gatvėje laiką leidžiančių asmenų įgalinimas

Projektas siekia atliepti į vieną iš itin opių Kauno miesto iššūkių – suteikti rizikos grupės asmenims, neturintiems užimtumo ir laiką leidžiantiems gatvėje, daugiau alternatyvių pasirinkimo galimybių, kaip grįžti į visuomeninį gyvenimą. Tikslų gatvėje esančių žmonių skaičių numatyti yra sudėtinga, nes šie žmonės dažnai nėra niekur registruoti arba iš vis yra praradę savo asmens dokumentus ir neturi jokių sąsajų su institucijomis ar organizacijomis. Jau 4 metus Kauno m. veikiančiame Kauno arkivyskupijos Caritas „Benamystę išgyvenančiųjų dienos centre“ (toliau – Centras) per metus registruojama daugiau nei 350 skirtingų asmenų apsilankymų. Centre taip pat lankosi žmonės be pastovios gyvenamosios vietos, kurie yra neregistruoti nakvynės paslaugų skyriuje kaip gaunantys paslaugas. Iš į Centrą ateinančiųjų žmonių pasakojimų ir įvairių organizacijų reakcijų galima numanyti, kad gatvėje laiką leidžiančių asmenų yra kur kas daugiau. Taigi paslaugų teikimo poreikis benamystės srityje didėja ir kartu kelia naujus iššūkius, susijusius su kokybiškai teikimų paslaugų užtikrinimu. Projekte nusimatyta viena veikla – gatvėje laiką leidžiančių asmenų įgalinimas. Veiklos tikslas – teikti kompleksines socialines paslaugas asmenims laiką leidžiantiems gatvėje, siekiant juos įgalinti imtis atsakomybės už savo gyvenimo spredimus ir įsitraukti į veiklą. Numatyta, kad šio tikslo bus siekiama per skirtingas veiklos sudedamąsias dalis, siekiant pirmiausia užmegzti kontaktą ir santykį su laiką gatvėje leidžiančiais asmenimis, vėliau juos kviesti į veiklas ir ugdyti ar atkurti socialinius įgūdžius per įvairias užimtumo veiklas, juos konsultuojant individualiai. Taip pat bus siekiama palydėti įsidarbinimo procese. Veiklose numatytas savanorių įsitraukimas, nes iš turimos darbo patirties atpažįstama, kad tikslinės grupės nariams ypač svarbus konstruktyvus santykis su įvairiais žmonėmis, kuris suteikia motyvacijos ir kelia orumą. Projekte veiks socialinio darbuotojo ir užimtumo specialisto mobili komanda taip pat savanoriai. Projektas suteiks alternatyvią pasirinkimo galimybę asmenims, laiką leidžiantiems gatvėje. Numatoma, kad projekte sudalyvaus 35 asmenys laiką leidžiantys gatvėje, 30 proc. asmenų pasieks pokyčio (susitvarkyti dokumentai, dalyvavimas veikloje, darbo ieškojimas, didesnis pastovumas).

Projekto įgyvendinimo laikas ir vieta: 2019-04-01 – 2019-12-31, Kauno miesto teritorija ir Partizanų g. 5.

2018 m. 

Didelės socialinės rizikos asmenų ir epilepsija sergančių asmenų socialinė įtrauktis įgalinant veikti

Projekte numatytos dvi veiklos. Pirmoji veikla skirta neįgaliems asmenims, kurie serga epilepsija. Antroji veikla skirta didelės socialinės rizikos asmenims, t.y. benamiams ir nuteistiesiems.

Projekto veiklomis užtikrinamas atskirtį ir įvairius sunkumus patiriančių socialinės rizikos asmenų gebėjimas pilnavertiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, užtikrinant savirealizacijos galimybes per mokymąsi ir mokymą bei siekiant išvengiant atskirties nuo darbinės visuomenės. Taip pat projekto veiklomis užtikrinamas teikiamų paslaugų socialinės rizikos asmenims kompleksiškumas, išsprendžiantis esamus ar nepakankamus jų bendrųjų gebėjimų trūkumus, tokiu būdu užtikrinant darnaus vystymosi procesą. Projekte numatytos veiklos yra skiriamos tiek moterims, tiek vyrams patenkantiems į tikslinių grupių kategoriją, tokiu būdu užtikrinant moterų ir vyrų lygybę bei nediskriminavimą dėl lyties.
Pirmoji projekto veikla – Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas bendruomeniniame dienos centre epilepsija sergantiems neįgaliesiems ir jų šeimoms. Epilepsija dažniausia lėtinė nervų sistemos liga. Ja serga apie 1 proc. gyventojų. Iki šiol visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, kad epilepsija yra psichikos liga. Epilepsija sergantys neįgalieji patiria atskirtį ir izoliaciją, visuomenės atstūmimą dėl ligos istorijos, kuri yra apibendrinama kaip tūkstančiai metų neišmanymo, prietaringumo ir stigmos. Epilepsija sergantys suaugusieji sunkiai įsitraukia į darbo rinką, susiduria su užimtumo stoka. Dėl gyvenimo atskirtyje nukenčia jų tarpasmeniniai santykiai, išauga vienatvės ir nepasitikėjimo savo galimybėmis jausmas. Siekiant atstatyti, ugdyti ir palaikyti epilepsija sergančių žmonių socialinius įgūdžius projektu planuojama įkurti Dienos bendruomeninį centrą. Taikant kūrybinius metodus centre bus siekiama ugdyti gebėjimą valdyti problemas, kurias sukelia epilepsijos priepuolių baimė, priepuoliai ir jų pasekmės: 1) mokyti rasti ir užmegzti socialinius kontaktus; 2) mokyti kalbėti, papasakoti apie savo ligą galimam darbdaviui, bendradarbiui, draugams; 3) mokyti valdyti konfliktus; 3) mokyti pažinti ir pristatyti save, atpažinti ir realizuoti savo gebėjimus; 4) ugdyti bendruomeniškumą. Dienos bendruomeniniame centre planuojamos veiklos: individualios konsultacijos, grupės konsultacijos, savitarpio pagalbos grupės, dienos užimtumo neįgaliesiems veiklų organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, taikant kūrybinius metodus, Kauno miesto bendruomenės informavimas apie epilepsiją, pagalbą sergančiam asmeniui.

Antroji projekto veikla – kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos didelės socialinės rizikos asmenims. Nuteistųjų tikslinė grupė parinkta, nes remiantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktais statistiniais duomenimis galima teigti, kad nuteisti asmenys yra opi valstybės ir visuomenės problema. Problemos aktualumą rodo tiek statistika, tiek ir konkreti socialinio darbo praktika. Vidutiniškai per metus Lietuvoje į įkalinimo vietas atlikti bausmę atvyksta daugiau nei 2.5 tūkst. asmenų.
Asmenys iš įkalinimo įstaigų į laisvę grįžta nepasirengę, stokodami ne tik socialinių įgūdžių, bet į materialinio pagrindo. Neretai nuteistieji, atlikdami laisvės atėmimo bausmę, praranda turėtus socialinius ryšius, gyvenamąją vietą, socialines garantijas, darbinius įgūdžius. Taip pat pateiktuose 2016 metų duomenyse nurodoma, kad Kauno apskrityje per metus išleisti 237 nuteistieji, iš jų į nakvynės namus ir kitas globos įstaigas išsiųsti buvo 32 asmenys .
Atlikę bausmę asmenys neretai jau per pirmas dienas po išėjimo į laisvę patiria krizę, kurią įtakoja nesėkmingas socializacijos procesas. Šie asmenys dažnai stokoja socialinių įgūdžių, darbo patirties bei išsilavinimo.
Benamių tikslinė grupė pasirinkta, nes per metus nakvynės paslaugų gavėjų padaugėjo penktadaliu (19,3 %) . Duomenys pagal atskirus regionus nėra pateikti, tačiau lankytojų pagausėjimas juntamas ir Kauno arkivyskupijos Caritas Benamių ir nuteistųjų integracijos programos „Benamystę išgyvenančiųjų dienos centre“, veikiančiame adresu Partizanų g. 5, Kaune. Čia per 2015 metus užregistruota 2498 apsilankymų, 2016 m. apsilankyta 2511 kartų. Tačiau vien 2017 m. sausio – lapkričio mėnesiais jau užregistruoti 3782 apsilankymai. Ekstrapoliavus duomenis likusiems dviem mėnesiams gautume, kad lankomumo pagausėjimas siekia 75 % lyginant su dvejais ankstesniais metais. Vidutiniškai per dieną apsilankiusiųjų skaičius 2015 m. siekė 10, 2016 m. siekė 11, o 2017 m. padidėjo iki 18 asmenų. Tai gali būti sąlygota dienos centro žinomumo padidėjimo stokojančiųjų tarpe, kartu įskaitant faktą, jog centre lankosi žmonės be pastovios gyvenamosios vietos, kurie yra neregistruoti nakvynės paslaugų skyriuje kaip gaunantys paslaugas. Taigi paslaugų teikimo poreikis benamystės srityje didėja ir kartu kelia naujus iššūkius, susijusius su kokybiškai teikimų paslaugų užtikrinimu. Veiklos tikslas – teikti kompleksines socialines reabilitacijos paslaugas didelės socialinės rizikos asmens siekiant juos įgalinti imtis atsakomybės už savo gyvenimo sprendimus ir įsitraukti į veiklą. Numatyta, kad šis tikslas bus siekiamas per skirtingas veiklos sudedamąsias dalis kurios siekia pirmiausia ugdyti ar atkurti socialinius įgūdžius per įvairias užimtumo veiklas (nuteistiesiems dar pataisos namuose prieš jų išėjimą, vėliau dienos centre kartu su kitais), juos konsultuojant individualiai, taip pat siekiant atkurti prarastus darbinius įgūdžius per įsitraukimą į savanorystę. Taip pat bus siekiama palydėti įsidarbinimo procese. Veiklose numatytas savanorių įsitraukimas, nes atpažįstama, kad tikslinės grupės nariams ypač svarbus konstruktyvus santykis su įvairiais žmonėmis, kuris suteikia motyvacijos ir kelia orumą.

Įgyvendinimo laikotarpis 2018-04-16 – 2018-12-31

2017 m.

Projektas

Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimas

Projekto reikalingumo pagrindimas
Kauno arkivyskupijos Caritas organizacija, siekdama mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, ugdyti katalikiškos bendruomenės ir visos visuomenės jautrumą socialinėms problemoms bei telkti visuomenę teikiant savanorišką pagalbą socialinės atskirties asmenims ir grupėms, veikia tiek Kauno mieste, tiek visoje Kauno arkivyskupijos teritorijoje. Didžiąja dalimi organizacijos veikimas remiasi savanoriška veikla, savanorių koordinavimu ir nuolatine lėšų paieška vykdomoms veikloms įgyvendinti. Veikimo patirtis rodo, kad esant geresniems vadybiniams gebėjimams, stipresnei organizacinei struktūrai, organizacija turėtų kur kas daugiau potencialo vykdyti konkrečius socialinius projektus, įtraukti į veiklą didesnį skaičių savanorių, įsitraukti į socialinių paslaugų teikimą regionuose ir savivaldybėse, aktyviau bendradarbiauti su vietos valdžia ir kitomis panašioje srityje veikiančiomis organizacijomis. Todėl įgyvendindama projektą organizacija planuoja veikti  dviem šiuo metu aktualiausiomis kryptimis organizacijos veiklai ir plėtrai Kauno mieste.

Visų pirma, dėmesys bus skiriamas jau dalyvaujantiems Caritas veiklose savanoriams ir darbuotojams, siekiant ugdyti jų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Matome, kad labai svarbu tiek suteikti žinių veikiantiems asmenims, tiek reflektuoti daromas veiklas, suprasti, kaip veikiama. Taip pat yra  svarbu didinti darbo komandoje efektyvumą.

Antra kryptis projekte sutelkta į savanorystę, siekiant tinkamai motyvuoti ir palaikyti esančius savanorius bei pritraukti naujų žmonių, kurie įsipareigotų savanorystei. Savanorių indėlis svarbus tiek įsitraukiant į organizacijos vykdomas veiklas, tiek aktyvinant ir įveiklinant bendruomenę, stiprinant gebėjimus prisiimti atsakomybę ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo savo artimiausioje aplinkoje, mieste. Su projekto partneriais (A.C.Patria) bus organizuojamas viešas renginys, kuriame bus pristatomos partnerių vykdomos veiklos, siekiama pritraukti naujų žmonių, galinčių įsipareigoti savanorystei.

Savanorystės dienos proga pasiūlyta savanoriškos veiklos galimybė bus inovatyvi, kadangi savanorių dienoje sudalyvavę asmenys bus pakviesti 4 valandų praktinei savanoriškai veiklai padedant  pasiruošiant Kalėdoms.
Šiuo projektu siekiama sustiprinti Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijos veikimą palaikant ir stiprinant esančius bendradarbius ir kviečiant bei paruošiant veiklai naujus asmenis.

Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės)

Projektas skirtas dviem tikslinėms grupėms:
Tai visų pirma Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų nariai ir (arba) darbuotojai, o konkrečiai karitatyvinėje veikloje veikiantys darbuotojai ir savanoriai Kauno mieste. Jie dalyvaus mokymuose, kur stiprins savo bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Taip pat projekto įgyvendinimo metu veiklose dalyvaus Kitos Kauno miesto visuomenės grupės, t.y. viešame savanorių kvietimo renginyje galės dalyvauti visi besidomintys savanoryste ir norintys pradėti savanoriauti Kauno miesto gyventojai. Į šį renginį bus kviečiami studentai, dirbantys asmenys ir kt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis ir vieta

Projektas įgyvendinamas nuo 2017 gegužės 23 mėn iki 2017 m. Gruodžio 23 d.
Projekto pagrindinė įgyvendinimo vieta Kauno arkivyskupijos administracinės patalpos Papilio g. 5, Kaunas.

Projektas

PRIIMK: integrali pagalba įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims.

Projekto reikalingumo pagrindimas

Kauno miesto strateginiame 2016-2018 m. veiklos plane vienu iš siekių nurodytas sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas, gerinant socialinių paslaugų teikimą ir bendradarbiavimo su bendruomenėmis bei NVO skatinimą. Šiuo Projektu siekiama stiprinti bendradarbiavimą su Kauno miesto parapijų bendruomenėmis bei NVO, teikiant inovatyvią bei integralią pagalbą įtėvių ir globėjų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims. Teikiant pagalbą akcentuojamas orientavimasis į pagalbos reikalingą asmenį, jo įsitraukimą, jo poreikių įvairovę  ir artimiausios aplinkos stiprinimą. Per savo koordinuojamą bendruomeninę ir institucinę struktūrą Kauno arkivyskupijos Caritas, remdamasis daugiausia savanoriška veikla, eilę metų organizuoja pagalbos teikimą į socialinę atskirtį patekusiems asmenims. Šiuo projektu Caritas siekia savo atskirų sričių veiklas traktuoti kaip kompleksinę visumą, siekiant didesnio jų tarpusavio susietumo ir tapti reikšmingu paslaugų teikėju bei ilgalaikiu partneriu savivaldybei.

ĮVAIKINIMAS IR GLOBA. Siekiama stiprinti miesto socialinių paslaugų prieinamumą šeimoms ir asmenims, kurie rengiasi arba yra įsivaikinę/globoja vaikus. Projekto veiklos nukreiptos į gyventojų visuomeniškumo ir pilietiškumo skatinimą, šviečiant Kauno m. gyventojus apie globos ir įsivaikinimo svarbą ir galimybes bei atskleidžiant teigiamas globos/įsivaikinimo puses. Taip pat bus teikiamos reguliarios konsultacijos globėjams/įtėviams, organizuojant vaikų priežiūrą, susitikimų bei moksleivių atostogų metu. Vaikų priežiūra ir laisvalaikio organizavimas, pritaikytas globojamiems ir įvaikintiems vaikams, ypač svarbus Kauno m. įtėviams bei globėjams.

Šiuo Projektu siekiama populiarinti ir informuoti bei paskatinti Kauno m. gyventojus globai arba įvaikinimui; stengiantis pasiekti platesnį gyventojų ratą, bus bendradarbiaujama su įvairiomis organizacijomis: Vaikų gerovės centru „Pastogė“, akademine visuomene (Viešosios komunikacijos katedros studentais, PMDF, VDU), parapijų bendruomenėmis, „Senamiesčio vaikų dienos centru“, Marijos radiju, Lietuvos ir Kauno šeimos centrais.

Tikimasi, kad šiuo Projektu bus sukurtos prielaidos tvariai globos ir įvaikinimo sklaidos tradicijai palaikyti: parapijų bendruomenės, Marijos radijas, akademinė bendruomenė ir kitos organizacijos bendradarbiaus, pastoviai informuodamos visuomenę apie globos ir įvaikinimo svarbą, gėrį bei poreikį; į parapijų bendruomenes numatoma perkelti gerąją įtėvių ir globėjų grupių konsultavimo, įvaikintų ir globojamų vaikų atostogų užimtumo organizavimo veiklas bei patirtį. Tikėtina, kad dalijantis ilgamete Vaikų gerovės centro „Pastogė“ bei kitų, projekte dalyvaujančių darbo su įvaikintais/globojamais vaikais bei jų šeimomis specialistų profesine patirtimi, bus sukurtas įvairesnių paslaugų pasirinkimas globėjų ir įtėvių šeimoms.

DC ir NUTEISTIEJI. Å is Projektas siekia plėsti teikiamų paslaugų Kauno mieste spektrą ir inovatyviai žiūrėti į socialinės rizikos grupės asmenų galimybes grįžti į visuomeninį gyvenimą, padedant jiems tapti pilnaverčiais piliečiais. Rizikos grupės suaugusiems asmenims Kauno mieste šiuo metu teikiamos paslaugos daugiausiai nukreiptos į vienkartinį paslaugos suteikimą – maitinimas, higiena, medicininė apžiūra, nakvynė ir pan. Pastovios gyvenamosios vietos neturintys asmenys gavę vienkartinę paslaugą likusį laiką dažnai leidžia įvairiose miesto erdvėse – prašo išmaldos gatvėse, bando sušilti prekybos centruose ar bibliotekose, svaiginasi viešose vietose ir pan. Tai kelia pavojų tiek aplinkiniams, tiek pačiam asmeniui, neigiamai veikia gyventojų nuotaikas ir miesto įvaizdį.

Dėl šių priežasčių svarbu plėsti paslaugų spektrą socialinės rizikos grupės asmenims (benamystę išgyvenantiems ir nuteistiesiems, kurie ruošiasi grįžti į laisvę). Iki šiol Kauno mieste dienos centras, skirtas benamystę išgyvenantiems žmonėms, yra vienintelė iniciatyva, kuri siekia užtikrinti šiems žmonėms dienos užimtumą. Šioje veikloje įgyta patirtis rodo, kad itin svarbu įgalinti šiuos žmones veikti, nes jie tam turi visas reikiamas galimybes. Projektas siekia benamystę išgyvenančius asmenis įtraukti į veiklas bei savanorystę, skatinti jų motyvaciją būti naudingiems ir veikti. Tuo pačiu siekiama padėti (at)kurti sutrūkinėjusius ryšius su šeimos nariais ir giminaičiais, taip stiprinant artimiausios aplinkos socialinį tinklą.  Tokio tinklo buvimas padidina sėkmingos integracijos galimybę ilgoje perspektyvoje (atsitraukus socialinėms tarnyboms).

EPILEPSIJA. Epilepsija yra lydima baimės ir netikrumo dėl ateities, dėl galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime, dirbti, studijuoti, kurti šeimą. Sergantiems epilepsija asmenims yra sunkiau sąveikauti su kitais žmonėmis dėl baimės būti nepriimtiems ar klaidingai vertinamiems.

Projektu siekiama adaptuoti ir įgyvendinti tarptautinę modulinę psichoedukacinių mokymų programą MOSES Kauno miesto sergančiųjų epilepsija ir jų šeimos narių socialinei įtraukčiai didinti. Vokietijoje sukurta programa savo turiniu ir didaktika yra taip sudaryta, kad sergantys epilepsija žmonės būtų motyvuojami aktyviai dalyvauti gydyme ir savo gyvenimo formavime, kad jiems būtų suteiktos žinios ir modeliai, įgalinantys savarankiškai veikti. Mokymus sudaro 7 temos, kiekviena tema bus analizuojama 2-jose grupėse po 7 asmenis. Nedidelės grupės pasirinktos atsižvelgiant į mokymų programos turinio sudėtingumą, jų vedimo specifiką ir epilepsijos priepuolių galimybę.

Projektas inovatyvus, nes pirmą kartą Lietuvoje bus organizuoti psichoedukaciniai mokymai epilepsijos srityje (Kauno mieste), adaptuojant tarptautinę patirtį tiek specialistams (6 asmenys), tiek projekto dalyviams (14 asmenų).

Projekto partneris VšĮ „Kartu stipresni“ pasirinktas dėl organizacijos teikiamų psichosocialinės pagalbos paslaugų namuose į krizę patekusiems asmenims. Projekto dalyviai gali patirti epilepsijos priepuolius, susižeidimus, emocinius išgyvenimus, psichosocialines krizes, todėl jiems būtų reikalinga psichosocialinė pagalba jų namuose, bei palydint į mokymus-grupinius užsiėmimus ir asistuojant jų metu.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2017 birželio 1 d. iki 2017 gruodžio 30 d.