Veikla dekanatuose

Kristaus Dvasios sužadinta meilė ne tik teikia žmonėms materialią pagalbą, bet ir stiprina bei gaivina sielą tiek gaunančiajam tiek duodančiajam.

KAUNO I DEKANATO karitiečiai:

Kauno I dekanate darbuojasi 88 karitietės, 253 savanoriai

Parapijose vykdomos veiklos kryptys:

Akcijos:

 • “Gerumas mus vienija“
 • “Įžiebkime viltį kartu“
 • “Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
 • Humanitarinė pagalba Ukrainai.

Pagalba vaikams:

 • Vaikų dienos ventrai;
 • Vaikų maitinimas savaitgaliais;
 • Stovyklų organizavimas;
 • Vaikų užimtumas;
 • Švenčių organizavimas.

Įvairios paslaugos:

 • Valgykla, maitinimo punktas;
 • Senelių lankymas, priežiūra – senelių namuose, aprūpinimas sakramentais (atvedamas kunigas;
 • Pagalba vienišiems, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, benamiams.
 • Pagalba daugiavaikėms šeimoms, vienišoms motinoms;
 • Labdaros  priėmimas – išdavimas.

Švietėjiška veikla:

 • Teikiama informacija apie Caritas veiklą bendruomenėje, kviečiami Caritas susirinkimai aptarti Caritas veiklą;
 • Bendradarbiaujama su kitų parapijų vedėjomis;
 • Jungiamas jaunimas į karitatyvines akcijas, savanorių paieška-ugdymas;
 • Švč. Sakramento adoracijos;
 • Organizuojami seminarai, rekolekcijos;

Kontaktai:
Kauno I dekanato vedėja Ona Virbašiūtė
8-37-209011; mob. tel. 867322327 d.
caritas@kn.lcn.lt

KAUNO II DEKANATO karitiečiai:

 • Čekiškėje organizuota dekanato karitiečių dvasinės atgaivos šventė su pasidalijimu įžvalgomis artimiausiems darbams;
 • Raudondvario Caritas organizavo labdaros koncertą ir mugę;
 • Kulautuvos karitiečiai Kalėdų, Velykų, Tėvo, Motinos švenčių įtraukia parapijos šeimas, šelpia stokojančias;
 • Karmėlavos parapijoje  Advento popietė  vienišiesiems su dvasine programa ir agape;
 • Karitiečių iniciatyva parapijose organizuojamos maldos grupės.

Kontaktai:
Kauno II dekanato vedėja Marytė Mačiulienė
8-37 541608, mob. tel. +370 612 33582
maryte.maciuliene@gmail.com


JONAVOS DEKANATO karitiečiai:

 • Pastoviai lankomi sąvartyno gyventojai remiami materialiai, bet ir rūpinamasi jų socialiniu statusu, švenčių metu juos aplanko kunigai;
 • Įvairių akcijų metu įsitraukia gausus jaunimo būrelis, dalis jų pasilieka pastoviam savanoriavimui;
 • Lanko vienišuosius, vyresnio amžiaus žmones;
 • Talkina Šiluvos atlaiduose, vaišina piligrimus koše;
 • Besiruošiančius vaikus Sakramentams ir jų šeimas supažindina su Caritas veiklomis, lanko vargstančius;
 • Vėlinių laikotarpiu Caritas savanoriai tvarko apleistus kapus;
 • Kalėdų, Velykų proga rengiamos šventės žmonėms, išgyvenantiems benamystę, nakvynės namų gyventojams, įtaukiant parapijų bendruomenes;
 • Bendradarbiauja su seniūnijų, mokyklų soc. darbuotojais, kalėjimų departamentu, teikia paramą iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims.

Kontaktai:
Jonavos dekanato vedėja Stanislava Daubarienė
Mob.tel +3706 8338080
daubarienes@gmail.com


JURBARKO DEKANATO karitiečiai:

 • Lanko senus, vienišus neįgalius žmones;
 • Padeda pasiruošti ligonių sakramentui;
 • Bendradarbiauja su seniūnijų soc. darbuotojais, mokyklomis;
 • Dekanato karitiečių susitikimas – įžvalgos karitatyvinei veiklai;
 • Šv. Kalėdų, Vekykų  šventimas su parapijų  bendruomenėmis, kviečiant stokojančių šeimų vaikus;
 • Organizuoja piligrimines keliones.

Kontaktai:
Jurbarko dekanato vedėja Alma Busch
Mob.tel +370 685 01287
albualbu@gmail.com


KĖDAINIŲ DEKANATO karitiečiai:

 • Dekanato mastu darytos akcijos:  „ Nemokami apsipirkimai“, „ Neimti, o  duoti“, „Darom“
 • Šv. Kalėdų popietė skurstantiems, daugiavaikėms šeimoms, vienišiems;
 • Piligriminės kelionės;
 • Gyvojo Rožinio dekanate organizavimas;
 • Dalyvavimas rekolekcijose;
 • Kėdainių šv. Jurgio parapijos karitietės kiekvieną ketvirtadienį lanko ligonius miesto ligoninėje, padeda pasiruošti Ligonio sakramentui, padeda ateiti į šv. Mišias, dalyvauja koplyčioje šv. Mišių liturgijoje;
 •  Švenčių metu (Pav. Trijų Karalių šventėje) karitietės lankosi gamyklose, organizacijose, vaikų darželiuose.
 • Bendradarbiauja su moterų krizių centru;
 • Dalyvauja prostitucijos prevencijos projekte;
 • Dekanate dalyvauja rekolekcijose;
 • Dekanato karitiečių susitikimai, apsvarstant veiklą  vyksta  2 kartus metuose, 1 susitikimas su soc. darbuotojais;

Kontaktai:
Kėdainių dekanato vedėja Lina Zakarevičienė
Mob.tel. +3706 1260595
pav. Genutė Jakutavičienė
Mob.tel. +3706 7070920
zakaraviciene.lina@gmail.com


RASEINIŲ DEKANATO karitiečiai:

 • Lanko senus, vienišus neįgalius žmones;
 • Padeda pasiruošti ligonių sakramentui;
 • Karitiečiai lankosi senelių namuose, slaugos skyriuose;
 • Priima krizinėse situacijose esantys individualiems pokalbiams, nukreipiant tinkama linkme;
 • Bendradarbiauja su vaikų teisių tarnyba, seniūnijų soc. darbuotojais;
 • Raseinių, Ariogalos, Milašaičių karitiečiai dalyvauja “Maisto banko“ akcijose;
 • Tvarko parapijų bažnyčių aplinkas, parapijos namus, platina religinęliteratūrą;
 • Viduklės karitiečiai įsirengė parapijos namus, buria bendruomenę;
 • Girkalnio karitietės organizuoja užsiėmimus jaunimui;
 • Raseinių karitiečiai priėmė į Šiluvą keliaujančius jaunimo piligrimus;
 • Raseinių vargingiesiems suruošta Kūčių vakarienė su evangelizacine programa, dovanomis.

Kontaktai:
Raseinių dekanato vedėja Vilma Beržinskienė
Mob.tel. +3706 0152193
raseiniuparapija@gmail.com


UKMERGĖS DEKANATO karitiečiai:

 • Šv. Kalėdų, Vekykų  šventimas su parapijų  bendruomenėmis;
 • Lanko senus, vienišus neįgalius žmones;
 • Karitiečiai lankosi senelių namuose, ligoninės skyriuose;
 • Bendradarbiauja su seniūnijų soc. darbuotojais, mokyklomis.

Kontaktai:
Ukmergės dekanato vedėja Oksana Daunoravičienė
Mob.tel. +3706 7094311
oksana.daunoravic@gmail.com

   © Kauno arkivyskupijos Caritas