Veikla dekanatuose

Kristaus Dvasios sužadinta meilė ne tik teikia žmonėms materialią pagalbą, bet ir stiprina bei gaivina sielą tiek gaunančiajam tiek duodančiajam.


KAUNO I DEKANATO karitiečiai:

Kauno I dekanate darbuojasi 70 karitiečių, 76 savanoriai

Parapijose vykdomos veiklos kryptys:

Įvairios paslaugos:

 • Valgykla, maitinimo punktas;
 • Senelių namai, vienišų, ligonių lankymas, aprūpinimas sakramentais (atvedamas kunigas į namus);
 • Maisto nešimas į namus;
 • Pagalba vienišiems, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, patiriantiems benamystę;
 • Pagalba daugiavaikėms šeimoms, vienišoms motinoms;
 • Pagalbos namuose tarnyba;
 • Labdaros priėmimas, paskirstymas, išdavimas.

Pagalba vaikams:

 • Vaikų dienos centrai;
 • Vaikų maitinimas savaitgaliais;
 • Stovyklų organizavimas;
 • Vaikų užimtumas;
 • Švenčių organizavimas.

Akcijos:

 • „Gerumas mus vienija“;
 • „Maisto bankas“;
 • „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“;
 • Verbų akcija;
 • „Ištiesk gerumui ranką“.

Švietėjiška veikla:

 • Teikiama informacija apie Caritas veiklą bendruomenėje, kviečiami Caritas susirinkimai aptarti Caritas veiklą;
 • Bendradarbiaujama su kitų parapijų vedėjomis;
 • Įtraukiamas jaunimas į karitatyvines akcijas, savanorių paieška ir ugdymas;
 • Švč. Sakramento adoracijos;
 • Organizuojami seminarai, rekolekcijos.

KAUNO II DEKANATO karitiečiai:

 • Čekiškėje organizuota dekanato karitiečių dvasinės atgaivos šventė su pasidalijimu įžvalgomis artimiausiems darbams;
 • Raudondvario Caritas organizavo labdaros koncertą ir mugę;
 • Kulautuvos karitiečiai Kalėdų, Velykų, Tėvo, Motinos švenčių įtraukia parapijos šeimas, šelpia stokojančias;
 • Karmėlavos parapijoje Advento popietė vienišiesiems su dvasine programa ir agape;
 • Karitiečių iniciatyva parapijose organizuojamos maldos grupės.

Kontaktai:
Kauno II dekanato koordinatorė Marytė Mačiulienė
8-37 541608, mob. tel. +370 612 33582, el. paštas maryte.maciuliene@gmail.com


JONAVOS DEKANATO karitiečiai:

 • Pastoviai lankomi sąvartyno gyventojai remiami materialiai, bet ir rūpinamasi jų socialiniu statusu, švenčių metu juos aplanko kunigai;
 • Įvairių akcijų metu įsitraukia gausus jaunimo būrelis, dalis jų pasilieka pastoviam savanoriavimui;
 • Lanko vienišuosius, vyresnio amžiaus žmones;
 • Talkina Šiluvos atlaiduose, vaišina piligrimus koše;
 • Besiruošiančius vaikus Sakramentams ir jų šeimas supažindina su Caritas veiklomis, lanko vargstančius;
 • Vėlinių laikotarpiu Caritas savanoriai tvarko apleistus kapus;
 • Kalėdų, Velykų proga rengiamos šventės žmonėms, išgyvenantiems benamystę, nakvynės namų gyventojams, įtaukiant parapijų bendruomenes;
 • Bendradarbiauja su seniūnijų, mokyklų soc. darbuotojais, kalėjimų departamentu, teikia paramą iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims.

Kontaktai:
Jonavos dekanato koordinatorė Stanislava Daubarienė
Mob. tel. +370 683 38080, el. paštas daubarienes@gmail.com


JURBARKO DEKANATO karitiečiai:

 • Lanko senus, vienišus neįgalius žmones;
 • Padeda pasiruošti ligonių sakramentui;
 • Bendradarbiauja su seniūnijų soc. darbuotojais, mokyklomis;
 • Dekanato karitiečių susitikimas – įžvalgos karitatyvinei veiklai;
 • Šv. Kalėdų, Šv. Velykų šventimas su parapijų  bendruomenėmis, kviečiant stokojančių šeimų vaikus;
 • Organizuoja piligrimines keliones.

Kontaktai:
Jurbarko dekanato koordinatorė Alma Busch
Mob. tel +370 685 01287
jurbarkocaritas@gmail.com


KĖDAINIŲ DEKANATO karitiečiai:

 • Kėdainių dekanate vykdomos akcijos: kalėdinė akcija „Mano knyga pas draugą”, velykinė akcija „Puošiame verbas”, gegužinių laikotarpiu akcija Švč. Mergelės Marijos pagerbimui „Gėlės Marijai”, talka „Darom”, „Pripildyk moksleivio kuprinę gerumu”, Maisto banko akcijos;
 • Piligriminės kelionės;
 • Gyvojo Rožinio grupių papildymas;
 • 1 k. per mėn. miesto ligoninės skyriuose lankomi ligoniai; norintiems padedama pasiruošti sakramentams;
 • Nepasiturinčių šeimų lankymas Šv. Kalėdų, Šv. Velykų laikotarpiu, nuvežant gėrybių;
 • Bendradarbiavimas su Kėdainių Moterų krizių centru, kaimų bendruomenėmis, seniūnijų socialiniais darbuotojais, Samariečių bendrija ir kt.;
 • Dalyvavimas vyskupijos organizuotose rekolekcijose ir jų organizavimas dekanate;
 • Dekanato karitiečių susitikimai 2 k. metuose, 1 k. metuose susitinkama su socialiniais darbuotojais.

Kontaktai:
Kėdainių dekanato koordinatorė Lina Zakaravičienė
Mob. tel. +370 612 60595, el. paštas kedainiucaritas@gmail.com
Pavaduotoja Birutė Simėnaitė
Mob. tel. +370 651 97719

 

RASEINIŲ DEKANATO karitiečiai:

 • Lanko senus, vienišus neįgalius žmones;
 • Padeda pasiruošti ligonių sakramentui;
 • Karitiečiai lankosi senelių namuose, slaugos skyriuose;
 • Priima krizinėse situacijose esantys individualiems pokalbiams, nukreipiant tinkama linkme;
 • Bendradarbiauja su vaikų teisių tarnyba, seniūnijų soc. darbuotojais;
 • Raseinių, Ariogalos, Milašaičių karitiečiai dalyvauja “Maisto banko“ akcijose;
 • Tvarko parapijų bažnyčių aplinkas, parapijos namus, platina religinę literatūrą;
 • Viduklės karitiečiai įsirengė parapijos namus, buria bendruomenę;
 • Girkalnio karitietės organizuoja užsiėmimus jaunimui;
 • Raseinių karitiečiai priėmė į Šiluvą keliaujančius jaunimo piligrimus;
 • Raseinių vargingiesiems suruošta Kūčių vakarienė su evangelizacine programa, dovanomis.

Kontaktai:
Raseinių dekanato koordinatorius
soc. darbuotojas Darius Budzinauskas
Bažnyčios g. 2, Raseiniai
Mob. tel. +370 618 56833
caritas.raseiniai@gmail.com


UKMERGĖS DEKANATO karitiečiai:

 • Šv. Kalėdų, Vekykų šventimas su parapijų bendruomenėmis;
 • Lanko senus, vienišus neįgalius žmones;
 • Karitiečiai lankosi senelių namuose, ligoninės skyriuose;
 • Bendradarbiauja su seniūnijų soc. darbuotojais, mokyklomis.

Kontaktai:
Ukmergės dekanato koordinatorė Kristina Daveikienė
Bažnyčios g. 8, Ukmergė
Mob. tel. +370 648 34269
caritas.ukmerge@gmail.com