Susitikimas su arkivyskupu K. Kėvalu: Caritas misijos stiprinimas ir dėmesys vienatvės paliestiems žmonėms

Vakar, spalio 20 d., Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, lydimas sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės – Kneižienės, lankėsi Kauno arkivyskupijos Caritas centre, kur su Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriumi Arūnu Kučiku svarstė Caritas misijos stiprinimo arkivyskupijoje klausimus. A. Kučikas pristatė institucinio ir bendruomeninio Caritas aktualijas, vykdomas programas, jų iššūkius ir plėtojimo kryptis. Arkivyskupas Kęstutis šalia kitų socialinių temų ypač akcentavo būtinybę spręsti žmonių vienišumo problemą kaip aktualiausią šiuolaikinio skurdo reiškimosi formą. Arkivyskupas išreiškė norą stiprinti arkivyskupijos dekanatų centrų ir Kauno miesto parapijų Caritas veiklos koordinavimą ne tik vykdant įprastas karitatyvines veiklas, bet ir telkiant savanorius vienatvės paliestų žmonių ryšio su bendruomene palaikymui.