Caritas aptarė pagalbos namuose vienišiems žmonėms patirtį ir ateities galimybes

Š. m. balandžio 27 d. Kauno Gerojo Ganytoje parapijos centre vyko Kauno arkivyskupijos Caritas renginys, skirtas telkti parapijų bendruomenes savanoriškos pagalbos tarnystei vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms lankant juos namuose. Šis renginys – tai dalis projekto Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“, kuris įgyvendinamas bendradarbiaujant Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų centrui, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnybai ir Kauno arkivyskupijos Caritas.

Renginyje darbavosi dvi dalyvių grupės – suaugę ir jaunimas. Pirmoje dalyje buvo pristatyta bendruomeninio Caritas samprata ir veiklos, vėliau savo patirtimi lankant vienišus, neįgalius asmenis dalinosi Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnybos ir Samariečių bendrijos atstovės. Jaunimui susipažinti su bendruomenine gailestingumo tarnyste buvo parengta speciali programa, kurioje skirtas dėmesys Šv. Rašto vietų, kalbančių apie artimo meilę ir gailestingumo darbus, aptarimui, asmeninės patirties pastebėti vargstančius įgijimui ir aptarimui.

Renginio įžangoje kalbėjęs Kauno ark. Caritas direktorius A. Kučikas akcentavo pagalbos vienišiems, senyvo amžiaus asmenims ir ligoniams svarbą, įvardindamas vis didėjantį tokios pagalbos poreikį. Tokį poreikį lemia visuomenės senėjimas, šeimos savipagalbos ryšių silpnėjimas (pvz., dėl emigracijos) ir akivaizdus poreikis sudaryti sąlygas tokiems žmonėms kuo ilgiau išlikti savarankiškais gyvenant savo namuose. Svarbu vaidmenį sėkmingam tokios tarnystės vykdymui turi žmonių pasitikėjimas Bažnyčia ir Caritu.

Savo veiklos struktūrą ir patirtį aptariamoje srityje pristačiusios Kristaus Prisikėlimo parapijos atstovės sulaukė klausimų ir sužadino diskusiją dėl jaunuolių įtraukimo į žmonių lankymo namuose akcijas. Ypač žinoma jau tapusi tradicine Gavėnios laikotarpiu vykdoma akcija „Gerumo diena“, kurios metu jauni žmonės (vyresnių klasių moksleiviai, studentai) mažomis grupelėmis lanko vienišus žmones, padeda jiems susitvarkyti buitį, aplinką ir taip pasiruošti Šv. Velykų šventei. Akcija baigiama specialiu padėkos savanoriams akcentu (koncertu, bendru kino filmo žiūrėjimu ar pan.), kuriame jaunimas turi galimybę pabendrauti. Diskusijoje buvo atkreiptas dėmesys, kad tokiai akcijai reikia turėti globojamų žmonių tinklą, kuriuos jaunuoliai tą dieną galėtų aplankyti. Taip pat akcentuota, kad jaunuoliai gali atlikti tik tokius darbus, kurie nekelia pavojaus jų sveikatai ir saugumui.

Susidomėjimo ir diskusijų sulaukė Samariečių bendrijos patirtis. Buvo atkreiptas dėmesys į tokios veiklos koordinavimo, savanorių pritraukimo svarbą, akcentuotas jaunų žmonių atvirumas ir noras padėti konkrečiai. Buvo pabrėžtas didelis tokios veiklos poreikis, darbuotojų bei savanorių motyvavimo svarba. Akivaizdu, kad reikalingas glaudesnis pagalbą teikiančių organizacijų bendradarbiavimas.

Apibendrinimo metu renginio dalyviai pasidalino mintimis apie savo parapijų veiklą, svarstė vienišų, senyvo amžiaus asmenų ir ligonių lankymo galimybes ateityje, ypač akcentuodami šios veiklos vykdymą savanoriškais pagrindais, atsižvelgiant į parapijų Caritas grupių turimas galimybes. Svarbu ne tik veikti patiems, bet ir siekti įtraukti į pagalbą globojamų žmonių artimiausią aplinką, kaimynus, tokiu būdu atliekant Caritas misiją – teikti pagalbą ir ugdyti bendruomeniškumą. Renginio metu iškelti klausimai, išsakytos įžvalgos ir jaunų žmonių supažindinimo su karitatyvine veikla patirtis duos postūmį diakoniškos tarnystės bendruomenėse plėtojimui.

Kauno arkivyskupijos Caritas už bendradarbiavimą organizuojant renginį dėkoja Kristaus Prisikėlimo parapijai, Samariečių bendrijai, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centrui, Kauno Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimui ir Gerojo Ganytojo parapijai.