Metinė Caritas konferencija

2019 m. vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai ir savanoriai rinkosi į metinę Caritas konferenciją.

Susitikimas pradėtas Šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kur Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, Kauno I ir Raseinių dekanatų dekanai, atskirų parapijų klebonai, patarnavo seminarijos klierikai.  Arkivyskupas Lionginas dėkojo susirinkusiems karitiečiams už kantrų gailestingosios meilės liudijimą. Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į tai, kad Dievo įsakų pažinimas ir laikymasis ne atima žmogaus laisvę, bet priešingai – suteikia jam gyvenimo džiaugsmą ir ramybę. Žmogaus gyvenimas, turėdamas krantus ir kryptį, yra tarsi džiaugsmingai tekantis upelis, kuris gaivina ir maitina jo pakrantėje augančius medžius. Taip ir tikėjimu į Dievą paremti gailestingumo darbai gali duoti gausių vaisių. Caritas bendruomenės maldą sustiprino Gyvųjų akmenų bendruomenės giedojimas.

Vėliau konferencijos dalyviai, susirinkę į Kauno arkivyskupijos salę ir pasistiprinę arbata bei užkandžiais pradėjo konferencijos darbą.

[envira-gallery id=”1775″]

Pirma renginio dalis buvo skirta pasidalinimui gerąja patirtimi, susieta su dalyvavimu Caritas veikloje per laikotarpį nuo Caritas atsikūrimo. Aptarę patirtį grupelėse, dalyviai svarbiausias mintis pristatė bendrai, paminėdami tokius dalykus, kaip džiaugsmą padėti, asmeninį augimą bendraujant su vargstančiais ir su užsienio partneriais, mokymų metu įgytus gebėjimus, karitiečių vasaros sąskrydžius Šventojoje ir kt.

Antroje dalyje Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pristatė 2018 metų veiklą, pagrindines veikimo kryptis ir patirtis. Akcentuotas ilgalaikis iššūkis – pasiekti, kad gailestingumo darbai būtų visos parapijos bendruomenės rūpestis, tikėjimo išraiška ir liudijimas. Pranešime akcentuota bendruomeninė Caritas tarnystė parapijose, sudaranti Caritas veiklos pagrindą.

Pažymėta, kad Caritas grupelės veikia 59 Kauno arkivyskupijos parapijose, jose telkiasi beveik 400 karitiečių, vykdyti veiklas padeda apie 590 savanorių. Šio didelio Caritas bendradarbių tinklo pagalba buvo pasirūpinta beveik 3 tūkstančiais vienišų senelių, neįgaliųjų, ligonių, pažeidžiamų šeimų narių, o pagalba rūbais, maistu ir kitais daiktais buvo suteikta beveik 10 tūkstančių vargstančiųjų.

Pristatyme aptarta ir institucinė Caritas veikla, tokia kaip vargstančiųjų maitinimas sriubos valgyklose ir maitinimo punktuose (pateikta 108 640 porcijos), vaikų ugdymas ir pagalba jų šeimoms vaikų dienos centruose (7 centrų lankė 228 vaikai). Kauno arkivyskupijos Caritas centras 2018 metais įgyvendino  4 programas – pagalbą namų neturintiems ir esamiems bei buvusiems nuteistiesiems teikiančią programą „Benamystę išgyvenančiųjų ir nuteistųjų integracija“, pagalbą įtėviams ir globėjams teikiančią programą „Vaiko gerovės institutas“, sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems skirtą programą „Sergančiųjų epilepsija konsultavimo centras“ ir  Užsieniečių integracijos programą, skirtą padėti mūsų šalyje prieglobsčio ieškantiems pabėgėliams. Atskiras dėmesys  skirtas pradėtam įgyvendinti projektui „Priimk: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) lėšomis. Šiame projekte bendradarbiauja Caritas centro programos ir, kas yra ypatingai svarbu –  Kėdainių, Raseinių bei Jonavos dekanatų komandos.

Pranešėjas taip pat aptarė ir dekanatų bei parapijų Caritas koordinatorių pastebėjimus apie karitiečių kartų kaitą, jaunimo ir platesnio rato bendruomenės narių įsitraukimo į gailestingumo tarnystę poreikį.

[envira-gallery id=”1780″]

Po to Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė – Lindžienė trumpai pristatė Caritas veiklos Lietuvoje 30 – mečiui skirtą logotipą, planuojamus pagrindinius renginius, paminėdama rugsėjo mėn. pabaigoje numatomą viešosios politikos konferenciją Vilniuje, Caritas savanorių šventę Kaune, taip pat Caritas veiklos pristatymą vyskupijose organizuojamų atlaidų programose, Pasaulinei vargstančių dienai skirtus renginius ir tradicinę Advento laikotarpio akciją „Gerumas mus vienija“

Trečioji konferencijos dalis buvo skirta Caritas veiklos bendruomenėse atnaujinimui, naujų veiklos vietų ir būdų ieškojimui. Kauno m. Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos klebonas Emilis Vasiliauskas pasidalino patirtimi žvelgiant ir atpažįstant vienišus, apleistus, sužeistus, bendruomenės paribyje esančius žmones. Šios parapijos Caritas grupės naujoji koordinatorė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Ilona Tamutienė pristatė savo įžvalgas apie gailestingumo tarnystės galimybes bendruomenėje, skirtumą nuo valdžios institucijų vykdomos veiklos. Pranešėjos teigimu, Caritas veikla turėtų būti kuo mažiau formali, atitikti turimas išteklius, nesupanašėti su valdžios įstaigų veikla, labiausiai nukreipta į asmeninį bendravimą ir pagalbą.

Apibendrinus trečiosios dalies pranešėjų ir visos konferencijos pagrindines mintis, Caritas bendradarbiai stiprinosi maistu ir bendravimu agapėje.