2017 metus Kauno arkivyskupijos Caritas pradeda su naujomis programomis

Dalinamės žinia, jog Kauno arkivyskupijos Caritas pradėjo įgyvendinti keletą naujų veiklos krypčių ir programų, kurios bus plėtojamos Kauno arkivyskupijoje.

2016 metų pabaigoje Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijoje pradėjo veikti programa „Vaiko gerovės institutas“ (VGI), kuria siekiama prisidėti prie ypatingai svarbaus mūsų šaliai uždavinio įgyvendinimo – sudaryti visiems vaikams galimybes augti šeimoje,  prisidėti prie valstybės pastangų  institucinęvaikų globą pakeisti globa šeimoje. Pagrindinį dėmesį programa teiks įtėvių ir globėjų paieškai, jų palaikymui ir palydėjimui, katalikiškos bendruomenės ir visos visuomenės švietimui, įtinklinant visas galimas katalikiškas, nevyriausybines ir valstybines organizacijas. Vaiko gerovės institutui  vadovauja dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė, MVS.

Kauno arkivyskupijos Caritas, atsiliepdamas į šiandieninęitin sudėtingą pabėgėlių situaciją Europoje ir Bažnyčios kvietimą padėti pabėgėliams ir palydimas šioje srityje daug patirties ir kompetencijos įgijusios Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizacijos, pradėjo vykdyti Užsieniečių integracijos programą (UIP). Å ioje sėkmingos pabėgėlių integracijos siekiančioje programoje į Lietuvą pagal ES programą perkeltiems asmenims teikiamos konsultacijos ir palydėjimas įvairiais integracijos klausimais (dėl teisinės pagalbos, būsto, švietimo, sveikatos, socialinių ir kitų paslaugų), siekiant padėti asmenims ir šeimoms įsilieti darbo rinką ir bendruomenės gyvenimą. Programą koordinuoja Erika Panova.

Optimizuojant Lietuvos Caritas organizacijos struktūrą ir veiklą, nuo 2017 m. sausio mėnesio keletas Lietuvos Caritas vykdytų programų perduotos vykdyti Kauno arkivyskupijos Caritas. Viena jų – Benamių ir nuteistųjų integracijos programa, kurios tikslas teikti kompleksinęsocialinęir sielovadinępagalbą asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinępadarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenęir gyventi pilanavertišką gyvenimą. Programoje vykdoma ir Benamių dienos centro veikla, skirta padėti Kauno mieste esantiems, gyvenamosios vietos neturintiems ir įvairių sunkumų varginamiems asmenims. Programos koordinatorė – Milita Žičkutė-Lindžienė.

Å iuo metu vyksta pasirengimo darbai, skirti jau pavasarį į Kauno arkivyskupijos Caritas struktūrą integruoti Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centrą, kurio tikslas teikti pagalbą ir plėtoti paslaugas epilepsija sergantiems asmenims bei jų artimiesiems. Ateityje, susiklosčius palankioms bendradarbiavimo su valdžios sektoriumi sąlygoms, planuojama galimybė plėsti centro veiklą ir pagalbą teikti psichikos negalią turintiems asmenims bei jų šeimoms, taip pat metodiškai padėti įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms ir savipagalbos grupėms, vienijančioms  psichikos negalią turinčius asmenis bei jų šeimas. Centro vadovė – dr. Polina Å edienė.

Tęsiant veiklą įprastose karitatyvinėse veiklos srityse, tokiose kaip pagalbos vargstantiems teikimas maistu, rūbais ir daiktais, vienišų, ligonių ir neįgaliųjų lankymas, reikalingos pagalbos vaikams ir šeimoms teikimas, šiais metais bus siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir Caritas veiklą dekanatų lygmenyje, padėti parapijų bendruomenėms atpažinti esamus poreikius, planuoti  ir vykdyti karitatyvinęveiklą, stiprinti Caritas branduolius, tikslingai planuojant ir dalyvaujant vyskupijos ir nacionalinėse Caritas akcijose.