Bendruomenės dienoje – Caritas tapatybės ir bendrystės stiprinimas

Gegužės 30 d. pirmą kartą įvyko Kauno arkivyskupijos (toliau – KA) Carito bendruomenės diena. Joje dalyvavo KA Carito kapelionas kun. Mantas Šideikis, administracijos komanda, Benamystę patiriančiųjų dienos centro, Nuteistųjų integracijos programos, Humanitarinės pagalbos centro, Vaiko gerovės instituto bei Jonavos, Kauno II ir Raseinių dekanatų Carito bendradarbiai.
Bendruomenės dienai buvo išsikelti 3 tikslai: sustiprinti bendrumo jausmą, pagilinti Caritas tapatybės sampratą ir nusistatyti bendrą tikslą ateinantiems metams, kuris padėtų stiprėti Kauno arkivyskupijos Caritui, kaip organizacijai.

Pirmoje susitikimo dalyje KA Carito direktorius diakonas Arūnas Kučikas pasiūlė apmąstyti Caritas laikyseną, remiantis Gailestingojo samariečio palyginimu (plg. Lk 10, 29-37). Skaitydami šią Šventojo Rašto ištrauką bendruomenės dienos dalyviai galėjo atpažinti, kuriuo pasakojimo veikėju jie ir jų komanda labiausiai tapatinasi kasdienybėje.
Vėliau diak. A. Kučikas pristatė Caritas sampratą Bažnyčios misijos kontekste, atskleisdamas artimo meilės tarnystę (diakoniją) kaip vieną iš atraminių stulpų bendruomenėje, lygiaverčiai svarbų kaip ir Sakramentų šventimas ir Dievo Žodžio skelbimas. Iš šios sampratos kyla Carito išskirtinumas iš kitų socialinės pagalbos organizacijų.
Trečiame žingsnyje KA Carito direktorius aptarė Carito organizaciją kaip socialinės pagalbos ir socialinės politikos veikėją pagrindinių visuomenės sektorių kontekste – valdžios, pelno ir pilietinio (III – čio) sektorių sąveikoje. Šios mintys padėjo KA Carito darbuotojams geriau suprasti Carito organizacijos veikimo aplinką ir su ja susijusius uždavinius bei iššūkius. 

KA Carito direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė leidosi į gilesnį KA Caritas pažinimą, apžvelgė organizacijos statuto esmines nuostatas ir principus, tokius kaip pagarba žmogaus gyvybei ir jo orumui, pagalba visiems, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės. Ji akcentavo, kad Carito veikla skatina artimo meilę ir yra grindžiama solidarumo, subsidiarumo, savanorystės principais ir kt.

Antroje susitikimo dalyje vyko darbas grupėse, kurio metu Carito bendradarbiai diskutavo ir bandė išgryninti Carito bendruomenės tikslus ateinantiems metams. Daugiausia dėmesio sulaukė poreikis stiprinti bendrystę Kauno arkivyskupijos Carito vidiniame tinkle.
Bendruomenės dienos dalyviai refleksijoje teigiamai įvertino Bendruomenės dieną, jos metu pristatytas bei aptartas mintis, kurias sieks labiau akcentuoti ir pritaikyti savo darbo aplinkoje. Tikėtina, kad Carito bendruomenės diena taps kasmete tradicija.