Kauno arkivyskupijos dekanatų Caritas atstovų pasitarimas

2017 gegužės 4 d. Kaune vyko Kauno arkivyskupijos Caritas programų vadovų ir dekanatų Caritas atstovų pasitarimas. Jame dekanatų atstovams buvo pristatytos arkivyskupijos centre vykdomos programos (Vaiko gerovės institutas, Benamių ir nuteistųjų programa, Užsieniečių integracijos programa, Pagalbos epilepsija sergantiems asmenims programa, Senamiesčio vaikų dienos centras), kurias pristatė programų vadovai, aptarti galimi bendradarbiavimo su dekanatais aspektai. Kita vertus, veiklos aktualijomis pasidalino ir dekanatų atstovai.

dekanatai

Antroje susitikimo dalyje buvo aptarti einamieji reikalai ir šiais metais planuojamos veiklos, tokios kaip dekanatų atstovų mokymai,  Caritas dalyvavimas arkivyskupijos ir nacionaliniuose renginiuose.

Tokie pasitarimai leidžia užtikrinti panašų informuotumą visoje Caritas struktūroje, skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp dekanatų (parapijų) ir vyskupijos lygmens programų, tuo būdu telkiant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

Kitas susitikimas numatytas rugpjūčio 29 d.