Raseinių dekanato karitiečių susitikimas

2017 balandžio 25 d. vyko Raseinių dekanato Caritas savanorių ir bendradarbių susitikimas. Å is susitikimas buvo tikslingai planuotas po bendro pasitarimo apie Caritas veiklas dekanate. Renginyje dalyvavo Raseinių dekanato parapijų klebonai, kurie yra ir parapijose veikiančių Caritas vadovai, taip pat gausus būrys gailestingumo tarnystes parapijose vykdančių savanorių.

IMG_3442

Susitikimo pradžioje dekanas kun. Vytautas Paukštis pasidžiaugė, kad šiuo metu pergalvojamas Caritas vaidmuo parapijoje, kad Caritas parapijoje nėra atskiras darinys, tačiau turėtų būti integrali dalis, pasitarnaujanti visai bendruomenei. Tokiu būdu vykdant savo misiją, atsiliepiama į bendruomenės poreikius. Todėl yra svarbu ugdyti tiek karitiečių, tiek ir kitų gailestingumo darbams apsisprendusių žmonių  sąmoningumą.

IMG_3474

Raseinių dekanato Caritas koordinatorė Irena Mitalienė pristatė bendrą dekanato situaciją – dekanate veikia 60 karitiečių, 38 savanoriai. Siekiama, kad Caritas veikla būtų žinoma viešojoje erdvėje, todėl veikla pristatoma informaciniuose stenduose ir straipsniuose. Pranešėja išsamiau aptarė Ariogalos, Šiluvos, Girkalnio, Milašaičių, Kalnujų, Viduklės, Aliejų ir Raseinių parapijų veiklą ir atliekamas tarnystes, skirtas labiausiai stokojantiems, ypač vienišiems asmenis, ligoniams, seneliams, vaikams, institucinėje globoje esantiems žmonėms. Ypatingai stengiamasi juos aplankyti švenčių laikotarpiu, į jų namus atnešti šviesos ir vilties.

IMG_3456

Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas Arūnas Kučikas plačiau pristatė Kauno arkivyskupijos pagrindines veiklos kryptis, apžvelgė Caritas iššūkius šiandienos kontekste. Taip pat buvo pristatytos planuojamos  veiklos 2017 metais.

Vėliau kiekvienos parapijos karitiečiai su savo klebonais grupelėse diskutavo apie svarbiausius jų parapijos poreikius, galimas Caritas veikimo kryptis ir būdus. Buvo atpažinta, kad vis daugiau dėmesio ir pagalbos reikės atsakant į vienišų, ligotų ir senyvo amžiaus žmonių poreikius. Kita vertus, daugumoje parapijų ypatingai reikia atvirų širdžių ir naujų pagalbos rankų, ypač jaunosios kartos. Taip pat diskusijos dalyviai išsakė bendrystės ir mokymosi vieniems iš kitų svarbą.

IMG_3451

Apibendrinant galima teigti, kad Raseinių dekanato Caritas renginyje buvo pasiekti planuoti tikslai – labiau pažinti vieni kitų veiklas ir tarnystes, išgyventi bendrystęir vienybęCaritas veikime.