Caritas malda Arkikatedroje – už nusikaltimų paliestus asmenis

Lapkričio 9 d. vakarą Kauno arkikatedroje arkivyskupo kviečiami meldėmės už Caritas bei karitatyvinės misijos bendradarbius, savanorius, aukotojus ir geradarius. Bažnyčiai minint Laterano bazilikos pašventinimo iškilmę Šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas akcentavo, jog ši ypatinga katedra primena mums visų bažnyčių gimtadienį. Mes šiuos namus turime kaip priminimą apie amžinuosius Dievo namus, kuriuose renkamės, kuriais grožimės. Kaip sakė ganytojas, iš tikrųjų visas tas grožis ir namų jaukumas turi atsispindėti mūsų širdyse.

Šio vakaro Mišios buvo skirtos nusikaltimų paliestiems žmonėms. Drauge su Caritas nuteistųjų integracijos programos darbuotojomis meldėmės už nukentėjusius nuo nusikaltimų asmenis, laisvės atėmimo bausmę atliekančius ir atlikusius nuteistuosius, jų artimuosius, bausmių vykdymo sistemoje dirbančiuosius bei jų artimuosius, savanorius, darbuotojus, teikiančius pagalbą nuteistiesiems.

Diakonas Darius Chmieliauskas homilijoje komentuodamas Evangeliją atkreipė dėmesį, kaip brangus Jėzui buvo Jo susitikimas su Tėvu, kaip svarbu Tėvui, kad būtų tos susitikimo vietos. Primindamas Mišiose skaitytą apaštalo Pauliaus Laiško korintiečiams ištrauką (plg. 1 Kor 3) diakonas akcentavo, kad visi žmonės yra Dievo šventovės, nes juose gyvena Dievo Dvasia. Anot D. Chmieliausko, šiandien Caritas Bažnyčioje yra ženklas ir iššūkis, kuris padeda priminti, kad kiekvienas, net ir labiausiai nusidėjęs ar nusikaltęs, yra Dievo šventovė. Caritas mus moko ir primena, kad mes kiekvienas kasdien kiekviename žmoguje turime nuolat atpažinti Dievo šventovę. Tegul Bažnyčios Motina Marija mus moko ir padeda šitai atpažinti, nes mums tai sunku, o Motina mums gali padėti, – dalijosi diakonas Darius.

Užbaigdamas liturgiją, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šio maldos susitikimo proga padėkojo Caritui už tarnavimą vargo ištiktiems broliams ir seserims.

Dėkojame visiems įsitraukusiems į bendrą maldą. Kitas maldos vakaras už karitatyvinės misijos bendradarbius įvyks gruodžio 14 d. Šv. Mišiose melsimės už Caritas Vaiko gerovės instituto darbuotojus ir savanorius, tėvų ir globėjų šeimas.

Lapkričio 13-osios sekmadienį parapijų bažnyčiose bus pristatoma kasmetinė Caritas akcija „Gerumas mus vienija“, šventinamos akcijai skirtos žvakelės. Jų žmonės galės įsigyti parapijose, Caritas centruose ir paremti Caritas darbus.

Tą patį sekmadienį Šiluvoje švenčiant Marijos dieną, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje 11 val. bus sakoma katechezė tema „Matyti vargdienį – matyti pasaulį Kristaus akimis“. Katechezę sakys Arūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius.