Sveikiname su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimu!

„Brangūs broliai ir seserys, norėčiau pakviesti visus vyrus ir moteris į Betliejaus grotą pagarbinti žmogumi tapusį Dievo Sūnų. Kiekvienas teprisiartina prie prakartėlės, namuose ar bažnyčioje, ir pabando jį vidujai pagarbinti: „tikiu, kad esi Dievas, kad šis vaikelis yra Dievas. Prašau suteikti man nuolankumo malonę, kad tai suprasčiau““, – kalbėjo Pranciškus. – „Pirmoje eilėje norėčiau pastatyti vargšus, kuriuos, kaip ragino šventasis Paulius VI, „turime mylėti, nes, tam tikra prasme, jie yra Kristaus sakramentas; Su jais – alkanais, ištroškusiais, ištremtais, nuogais, sergančiais, įkalintais – jis panorėjo mistiškai susitapatinti. Turime jiems padėti, turime kentėti kartu su jais ir sekti paskui juos, nes neturtas yra patikimiausias kelias į visišką Dievo karalystės įsigijimą“ (1969 m. gegužės 1 d.).“

Iš gruodžio 22 dienos popiežiaus Pranciškaus bendrosios audiencijos

Visas tekstas: https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2021-12/popiezius-evangeliju-zinia-aiski-jezaus-gimimas-yra.html

Su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimu Jus sveikina Kauno arkivyskupijos Caritas komanda