2017-06-24 Įteikti garbės ženklai parapijų Caritas veiklioms karitietiems

2017-06-24 Įteikti garbės ženklai parapijų Caritas veiklioms karitietiems

2017 m. birželio 24 d. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje per arkivyskupijos globėjo  Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę įteikti arkivyskupijos garbės ženklai.

Šiais metais šiuos ženklus gavo ir keletas parapijų Caritas veikiančių karitiečių.

Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliai skirti už pasiaukojantį įsijungimą Į Caritas veiklą, nuoširdų dalyvavimą Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą Juditai Vainilavičienei ir Marytei Stanevičienei.

O už aktyvų dalyvavimą Caritas veikloje, rodomą dėmesį vienišiems žmonėms, aktyvų įsijungimą į Palemono Šv. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos veiklą, rūpinantis savo asmeniniu ir parapijos bendruomenės dvasiniu tobulėjimu garbės ženklu ir medaliu apdovanota Danutė Baltaitienė.

Džiaugiamės, kad Caritas veikloje yra žmonės, kurie savo gyvenimais ir atvira širdimi liudija tikėjimą ir artimo meilę, tokiu būdu kurdami aplink save gailestingumo bendruomenę.

Ačiū visiems veikiantiems bendruomeniniame Caritas ir darantiems didžius, tylius bei kantrius darbus mylint ir palydint šalia esančius brolius ir seseris!