Metinė Caritas konferencija

2017 m. vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai ir savanoriai rinkosi į MetinęCaritas konferenciją.

Susitikimas pradėtas Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ pasveikinimu ir malda. Pirmajame pranešime Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pristatė 2016 metų veiklą, pagrindines veikimo kryptys ir patirtis. Å ie metai Caritas bendruomenei buvo kaitos metai, nes pasikeitė organizacijos vadovas, formavosi nauja komanda, teko perimti Lietuvos Caritas vykdytas programas ir užtikrinti jų, o taip pat ir kitų tęstinių veiklų vykdymą. Pranešime akcentuota bendruomeninė Caritas tarnystė parapijose, sudaranti Caritas veiklos pagrindą. Caritas grupelės veikia dvejuose trečdaliuose Kauno arkivyskupijos parapijų (62), jose telkiasi daugiau nei 400 karitiečių, vykdyti veiklas padeda apie tūkstantis savanorių. Å io didelio Caritas bendradarbių tinklo pagalba buvo pasirūpinta daugiau nei 2 tūkstančiais vienišų senelių, neįgaliųjų, ligonių, pažeidžiamų šeimų narių, o pagalba rūbais, maistu ir kitais daiktais buvo suteikta daugiau nei 13 tūkstančių vargstančiųjų.

IMG_8221

Pristatyme aptarta ir institucinė karitatyvinė veikla, tokia kaip vargstančiųjų maitinimas sriubos valgyklose ir maitinimo punktuose (pateikta beveik 128 tūkst. porcijų), vaikų ugdymas ir pagalba jų šeimoms vaikų dienos centruose (11 centrų lankė 289 vaikai). Atkreiptas dėmesys, kad Kauno arkivyskupijos Caritas 2016 metų pabaigoje pradėjo dvi naujas programas – pagalbą įtėviams ir globėjams teikiančią programą „Vaiko gerovės institutas“ bei Užsieniečių integracijos programą, skirtą padėti pabėgėliams.

IMG_8291

Po pirmojo pranešimo konferencijos dalyviai dalinosi įsimintiniausiais praėjusių metų įvykiais. Džiugu, kad kiekvienas regionas turėjo, kuo pasidalinti – daugumai įsiminė tarnystė Šiluvos atlaiduose,  kiti džiaugėsi aktyvesniu jaunimo įsiliejimu į Caritas veiklas, treti dalinosi apie prasmingus Caritas veikimo būdus.

Antroje dalyje konferencijos pasveikino Lietuvos Caritas generalinė direktorė Deimantė  Bukeikaitė, pristatydama pagrindinius Lietuvos Caritas organizacijos pokyčius. Pranešėja akcentavo, kad Lietuvos Vyskupų Konferencija patvirtino naują Lietuvos Caritas statutą, įtvirtinantį didesnį vyskupijų Caritas vaidmenį organizacijos valdyme. Kitas svarbus pokytis susijęs su Lietuvos Caritas funkcijų sutelkimu atstovavimo, informavimo ir koordinavimo srityse, eilęmetų vykdytas konkrečias programas perduodant į vyskupijų lygmenį, pvz.,  Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijai.

Antrame pranešime Caritas direktorius Arūnas Kučikas kalbėjo apie 2017 metų pagrindines veiklos gaires ir laukiančius iššūkius. Pagrindinis jų – kaip pasiekti, kad gailestingumo darbai būtų visos parapijos bendruomenės rūpestis, suprantamas kaip integrali tikėjimo išraiška ir liudijimas? Kiti uždaviniai susijęsu Caritas bendruomenės atsinaujinimu, savanorių veiklos stiprinimu, tvariu Caritas veiklų finansavimu.

IMG_8308

Po pranešimo Caritas bendruomenė diskutavo ir svarstė, kokios trys pagrindinės kryptys yra šių metų uždaviniuose. Dauguma  kėlė klausimą dėl savanorių palydėjimo ir palaikymo, taip pat dabartinių Caritas bendradarbių stiprinimo.

MetinęCaritas konferenciją apibendrinimu užbaigė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Ganytojas dėkojo visiems Caritas bendradarbiams, kviesdamas nebijoti pasilenkti prie stokojančio ar kenčiančio, veikti drąsiai patiems ir telkti visus norinčius prisidėti prie Caritas pagalbos vargstantiems.