Įgyvendinami projektai

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-PNG

Å iuo metu vykdome du projektus finansuojamus iš Kauno miesto savivaldybės

1. Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimas

Projekto reikalingumo pagrindimas

Kauno arkivyskupijos Caritas organizacija, siekdama mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, ugdyti katalikiškos bendruomenės ir visos visuomenės jautrumą socialinėms problemoms bei telkti visuomenę teikiant savanorišką pagalbą socialinės atskirties asmenims ir grupėms, veikia tiek Kauno mieste, tiek visoje Kauno arkivyskupijos teritotrijoje. Didžiąja dalimi organizacijos veikimas remiasi savanoriška veikla, savanorių koordinavimu ir nuolatine lėšų paieška vykdomoms veikloms įgyvendinti. Veikimo patirtis rodo, kad esant geresniems vadybiniams gebėjimams, stipresnei organizacinei struktūrai, organizacija turėtų kur kas daugiau potencialo vykdyti konkrečius socialinius projektus, įtraukti į veiklą didesnį skaičių savanorių, įsitraukti į socialinių paslaugų teikimą regionuose ir savivaldybėse, aktyviau bendradarbiauti su vietos valdžia ir kitomis panašioje srityje veikiančiomis organizacijomis. Todėl įgyvendindama projektą organizacija planuoja veikti  dviem šiuo metu aktualiausiomis kryptimis organizacijos veiklai ir plėtrai Kauno mieste.

Visų pirma, dėmesys bus skiriamas jau dalyvaujantiems Caritas veiklose savanoriams ir darbuotojams, siekiant ugdyti jų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Matome, kad labai svarbu tiek suteikti žinių veikiantiems asmenims, tiek reflektuoti daromas veiklas, suprasti, kaip veikiama. Taip pat yra  svarbu didinti darbo komandoje efektyvumą.

Antra kryptis projekte sutelkta į savanorystę, siekiant tinkamai motyvuoti ir palaikyti esančius savanorius bei pritraukti naujų žmonių, kurie įsipareigotų savanorystei. Savanorių indėlis svarbus tiek įsitraukiant į organizacijos vykdomas veiklas, tiek aktyvinant ir įveiklinant bendruomenę, stiprinant gebėjimus prisiimti atsakomybę ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo savo artimiausioje aplinkoje, mieste. Su projekto partneriais (A.C.Patria) bus organizuojamas viešas renginys, kuriame bus pristatomos partnerių vykdomos veiklos, siekiama pritraukti naujų žmonių, galinčių įsipareigoti savanorystei.

Savanorystės dienos proga pasiūlyta savanoriškos veiklos galimybė bus inovatyvi, kadangi savanorių dienoje sudalyvavę asmenys bus pakviesti 4 valandų praktinei savanoriškai veiklai padedant  pasiruošiant Kalėdoms.

Šiuo projektu siekiama sustiprinti Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijos veikimą palaikant ir stiprinant esančius bendradarbius ir kviečiant bei paruošiant veiklai naujus asmenis.

Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės)   

Projektas skirtas dviems tikslinėms grupėms:

Tai visų pirma Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų nariai ir (arba) darbuotojai, o konkrečiai karitatyvinėje veikloje veikiantys darbuotojai ir savanoriai Kauno mieste. Jie dalyvaus mokymuose, kur stiprins savo bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Taip pat projekto įgyvendinimo metu veiklose dalyvaus Kitos Kauno miesto visuomenės grupės, t.y. viešame savanorių kvietimo renginyje galės dalyvauti visi besidomintys savanoryste ir norintys pradėti savanoriauti Kauno miesto gyventojai. Į šį renginį bus kviečiami studentai, dirbantys asmenys ir kt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis ir vieta

Projektas įgyvendinamas nuo 2017 gegužės 23 mėn iki 2017 m. Gruodžio 23 d.

Projekto pagrindinė įgyvendinimo vieta Kauno arkivyskupijos administracinės patalpos Papilio g. 5, Kaunas.

2. PRIIMK: integrali pagalba įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims.

 

Projekto reikalingumo pagrindimas

Kauno miesto strateginiame 2016-2018 m. veiklos plane vienu iš siekių nurodytas sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas, gerinant socialinių paslaugų teikimą ir bendradarbiavimo su bendruomenėmis bei NVO skatinimą. Šiuo Projektu siekiama stiprinti bendradarbiavimą su Kauno miesto parapijų bendruomenėmis bei NVO, teikiant inovatyvią bei integralią pagalbą įtėvių ir globėjų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims. Teikiant pagalbą akcentuojamas orientavimasis į pagalbos reikalingą asmenį, jo įsitraukimą, jo poreikių įvairovę  ir artimiausios aplinkos stiprinimą. Per savo koordinuojamą bendruomeninę ir institucinę struktūrą Kauno arkivyskupijos Caritas, remdamasis daugiausia savanoriška veikla, eilę metų organizuoja pagalbos teikimą į socialinę atskirtį patekusiems asmenims. Šiuo projektu Caritas siekia savo atskirų sričių veiklas traktuoti kaip kompleksinę visumą, siekiant didesnio jų tarpusavio susietumo ir tapti reikšmingu paslaugų teikėju bei ilgalaikiu partneriu savivaldybei.

ĮVAIKINIMAS IR GLOBA. Siekiama stiprinti miesto socialinių paslaugų prieinamumą šeimoms ir asmenims, kurie rengiasi arba yra įsivaikinę/globoja vaikus. Projekto veiklos nukreiptos į gyventojų visuomeniškumo ir pilietiškumo skatinimą, šviečiant Kauno m. gyventojus apie globos ir įsivaikinimo svarbą ir galimybes bei atskleidžiant teigiamas globos/įsivaikinimo puses. Taip pat bus teikiamos reguliarios konsultacijos globėjams/įtėviams, organizuojant vaikų priežiūrą, susitikimų bei moksleivių atostogų metu. Vaikų priežiūra ir laisvalaikio organizavimas, pritaikytas globojamiems ir įvaikintiems vaikams, ypač svarbus Kauno m. įtėviams bei globėjams.

Šiuo Projektu siekiama populiarinti ir informuoti bei paskatinti Kauno m. gyventojus globai arba įvaikinimui; stengiantis pasiekti platesnį gyventojų ratą, bus bendradarbiaujama su įvairiomis organizacijomis: Vaikų gerovės centru „Pastogė“, akademine visuomene (Viešosios komunikacijos katedros studentais, PMDF, VDU), parapijų bendruomenėmis, „Senamiesčio vaikų dienos centru“, Marijos radiju, Lietuvos ir Kauno šeimos centrais.

Tikimasi, kad šiuo Projektu bus sukurtos prielaidos tvariai globos ir įvaikinimo sklaidos tradicijai palaikyti: parapijų bendruomenės, Marijos radijas, akademinė bendruomenė ir kitos organizacijos bendradarbiaus, pastoviai informuodamos visuomenę apie globos ir įvaikinimo svarbą, gėrį bei poreikį; į parapijų bendruomenes numatoma perkelti gerąją įtėvių ir globėjų grupių konsultavimo, įvaikintų ir globojamų vaikų atostogų užimtumo organizavimo veiklas bei patirtį. Tikėtina, kad dalijantis ilgamete Vaikų gerovės centro „Pastogė“ bei kitų, projekte dalyvaujančių darbo su įvaikintais/globojamais vaikais bei jų šeimomis specialistų profesine patirtimi, bus sukurtas įvairesnių paslaugų pasirinkimas globėjų ir įtėvių šeimoms.

DC ir NUTEISTIEJI. Å is Projektas siekia plėsti teikiamų paslaugų Kauno mieste spektrą ir inovatyviai žiūrėti į socialinės rizikos grupės asmenų galimybes grįžti į visuomeninį gyvenimą, padedant jiems tapti pilnaverčiais piliečiais. Rizikos grupės suaugusiems asmenims Kauno mieste šiuo metu teikiamos paslaugos daugiausiai nukreiptos į vienkartinį paslaugos suteikimą – maitinimas, higiena, medicininė apžiūra, nakvynė ir pan. Pastovios gyvenamosios vietos neturintys asmenys gavęvienkartinę paslaugą likusį laiką dažnai leidžia įvairiose miesto erdvėse – prašo išmaldos gatvėse, bando sušilti prekybos centruose ar bibliotekose, svaiginasi viešose vietose ir pan. Tai kelia pavojų tiek aplinkiniams, tiek pačiam asmeniui, neigiamai veikia gyventojų nuotaikas ir miesto įvaizdį.

Dėl šių priežasčių svarbu plėsti paslaugų spektrą socialinės rizikos grupės asmenims (benamystę išgyvenantiems ir nuteistiesiems, kurie ruošiasi grįžti į laisvę). Iki šiol Kauno mieste dienos centras, skirtas benamystę išgyvenantiems žmonėms, yra vienintelė iniciatyva, kuri siekia užtikrinti šiems žmonėms dienos užimtumą. Šioje veikloje įgyta patirtis rodo, kad itin svarbu įgalinti šiuos žmones veikti, nes jie tam turi visas reikiamas galimybes. Projektas siekia benamystę išgyvenančius asmenis įtraukti į veiklas bei savanorystę, skatinti jų motyvaciją būti naudingiems ir veikti. Tuo pačiu siekiama padėti (at)kurti sutrūkinėjusius ryšius su šeimos nariais ir giminaičiais, taip stiprinant artimiausios aplinkos socialinį tinklą.  Tokio tinklo buvimas padidina sėkmingos integracijos galimybę ilgoje perspektyvoje (atsitraukus socialinėms tarnyboms).

EPILEPSIJA. Epilepsija yra lydima baimės ir netikrumo dėl ateities, dėl galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime, dirbti, studijuoti, kurti šeimą. Sergantiems epilepsija asmenims yra sunkiau sąveikauti su kitais žmonėmis dėl baimės būti nepriimtiems ar klaidingai vertinamiems.

Projektu siekiama adaptuoti ir įgyvendinti tarptautinę modulinę psichoedukacinių mokymų programą MOSES Kauno miesto sergančiųjų epilepsija ir jų šeimos narių socialinei įtraukčiai didinti. Vokietijoje sukurta programa savo turiniu ir didaktika yra taip sudaryta, kad sergantys epilepsija žmonės būtų motyvuojami aktyviai dalyvauti gydyme ir savo gyvenimo formavime, kad jiems būtų suteiktos žinios ir modeliai, įgalinantys savarankiškai veikti. Mokymus sudaro 7 temos, kiekviena tema bus analizuojama 2-jose grupėse po 7 asmenis. Nedidelės grupės pasirinktos atsižvelgiant į mokymų programos turinio sudėtingumą, jų vedimo specifiką ir epilepsijos priepuolių galimybę.

Projektas inovatyvus, nes pirmą kartą Lietuvoje bus organizuoti psichoedukaciniai mokymai epilepsijos srityje (Kauno mieste), adaptuojant tarptautinę patirtį tiek specialistams (6 asmenys), tiek projekto dalyviams (14 asmenų).

Projekto partneris VšĮ „Kartu stipresni“ pasirinktas dėl organizacijos teikiamų psichosocialinės pagalbos paslaugų namuose į krizę patekusiems asmenims. Projekto dalyviai gali patirti epilepsijos priepuolius, susižeidimus, emocinius išgyvenimus, psichosocialines krizes, todėl jiems būtų reikalinga psichosocialinė pagalba jų namuose, bei palydint į mokymus-grupinius užsiėmimus ir asistuojant jų metu.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2017 birželio 1 d. iki 2017 gruodžio 30 d.